Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Teman Yrkesintroduktion för socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd

Yrkesintroduktion för socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd

Arbetsgivaren ansvarar för yrkesintroduktion av nyanställda socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. Temat ger en samlad bild av vad som kan ingå i ett introduktionsprogram. Det är tänkt att ge inspiration och underlätta för kommunerna när de planerar för introduktion av nyanställda. Innehållet vänder sig även till dig som är nyanställd eller redan arbetar som socialsekreterare, är chef eller på annat sätt söker kunskap inom området.

 

​Guide till webbaserat stöd om yrkesintroduktion

Guiden hjälper dig att snabbt få en bild av det webbaserade stödet om yrkesintroduktion. Du får information om temat i korthet, om struktur och innehåll och hur det kan användas.

Guide till webbaserat stöd 


​Arbetet med ekonomiskt bistånd kräver hög kompetens

Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd förväntas hantera komplexa situationer och svåra bedömningar. Som ny i yrket kan det vara svårt att omsätta teoretiska kunskaper från utbildningen till praktisk verksamhet. Därför är det viktigt att arbetsgivaren kan erbjuda en bra introduktion.

Om yrkesintroduktion

" "Underlätta för personer med autism i möten med socialtjänsten

Vad kan vara svårt för personer med autism i mötet med myndigheter? Socialstyrelsens broschyr ger konkreta råd som kan underlätta när du som arbetar inom socialtjänsten möter personer med autism. Du får också förslag på enkla anpassningar som du kan göra när du planerar och genomför möten.

Broschyren på Socialstyrelsens webbplats

Omslag till Socialstyrelsens handbok om ekonomiskt bistånd för socialtjänstenEkonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten

Handboken syftar till att förtydliga socialtjänstlagen och underlätta den praktiska tillämpningen av lagen när det gäller ekonomiskt bistånd. Den kompletterar Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1).

Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten - omslagsbild till Socialstyrelsens publiaktion.Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handboken ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller socialnämndens handläggning av ärenden. Den kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, som trädde i kraft den 1 januari 2015.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Omslagsbild till Socialstyrelsens Anmäla oro för barn – Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare.Anmäla oro för barn – Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare

Handboken kan ge stöd till chefer och anmälare om anmälningar till socialtjänsten vid kännedom eller misstanke om att barn far illa. Informationen utgår främst ifrån lag, förarbeten, rättsfall och Justitieombudsmannens beslut i ärenden om anmälningar.

Anmäla oro för barn – Stöd för anmälningsskyldiga

Omslagsbild till Socialstyrelsens för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar. Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar

Stödet handlar om hur socialtjänsten kan arbeta för att förebygga avhysningar (tidigare kallat vräkningar) från bostäder. Stödet tar upp socialtjänstens möjligheter och ansvar, processen för avhysningar och regelverken som styr. Det innehåller även en vägledning för handläggningen av ärenden vid hot om avhysning i enskilda ärenden.

Stöd för socialtjänsten – att förebygga avhysningar

​​​

​Att synliggöra normer i socialtjänsten – med ett hbtq-perspektiv

En webbutbildning om normer utifrån ett hbtq-perspektiv. Genom ökad kunskap, reflektion och diskussion kan du och din verksamhet förändra strukturer så att varje person får rätt stöd och ett mer inkluderande bemötande.  Syftet är att öka hbtq-personers förtroende för socialtjänsten. Utbildningen innehåller fakta, filmer och intervjuer samt gruppövningar och kan göras av hela arbetsgruppen gemensamt.

Om du inte kan se och öppna filmen använd Chrome eller annan webbläsare istället för Internet Explorer.