Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Teman Evidensbaserade metoder

Evidensbaserade metoder

För att hitta evidensbaserade metoder kan man söka i olika databaser. Myndigheter i Sverige presenterar även bästa tillgängliga kunskap för olika områden i exempelvis kunskapsöversikter och Nationella riktlinjer.

 

​Vetenskapliga bevis om åtgärders effekter är en viktig del av den evidensbaserade praktiken. Men evidens är inte ett absolut tillstånd utan det handlar om graden av tillförlitlighet och om att finna den för tillfället bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen.

För att hitta evidensbaserade metoder kan man söka i olika databaser. Det finns också myndigheter i Sverige som presenterar bästa tillgängliga evidens för olika områden.

Kunskapskällor för hälso- och sjukvården

All forskning som är publicerad är förtecknad i olika typer av databaser. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ger ut kunskapsöversikter där bästa tillgängliga evidens presenteras för olika undersökta områden. Andra databaser som kan vara till hjälp inom hälso- och sjukvården är Cochrane library och PubMed/Medline.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

The Cochrane Library

PubMed/Medline

Kunskapskällor för socialt arbete

Socialstyrelsens metodguide för socialt arbete är en webbaserad informationstjänst om det vetenskapliga kunskapsunderlaget för åtgärder och bedömningsmetoder som är eller kan bli aktuella för socialt arbete i Sverige. The Campbell Library är en databas med systematiska översikter inom områdena socialt arbete, kriminalvård och utbildning.

Metodguide för socialt arbete på Socialstyrelsens webbplats 

Campbell Collaboration. The Campbell Library

Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är framtagna utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet. De visar på nyttan och riskerna med olika åtgärder. Riktlinjerna är ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Nationella riktlinjer på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar