Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Aktörer

Frågor som rör människohandel av barn är komplexa och behovet av samverkan, rådgivning och stöd är stort. Här beskrivs de aktörer som är särskilt viktiga för socialtjänsten att samverka med. De kan också ge stöd till handläggare inom socialtjänsten som arbetar med ärenden gällande människohandel.

​Nationella metodstödsteamet NMT

Nationella metodstödsteamet mot prostitution och människohandel (NMT) leds av Jämställdhetsmyndigheten och består av myndigheter som arbetar mot prostitution och människohandel. Här ingår bland annat Polismyndigheten, Migrationsverket, Arbetsmiljöverket och Skatteverket samt socialtjänsten med Mikamottagningen, KAST och KST.

Stödtelefon

Inom ramen för NMT finns en nationell stödprocess i människohandelsärenden som riktar sig till kommuner, statliga myndigheter och frivilligorganisationer.
En del i stödprocessen är en stödtelefon för yrkesverksamma inom socialtjänsten, andra myndigheter och ideella organisationer som behöver stöd i ärenden som rör prostitution och människohandel.

Regionkoordinatorer

Regionkoordinatorer finns i hela landet och har till uppgift att ge stöd till myndigheter som polisen och socialtjänsten i enskilda ärenden och bistå med kunskap gällande människohandel och prostitution. Regionkoordinatorerna kan också förmedla kontakter till ansvariga personer på berörda myndigheter. Kontaktuppgifter till regionkoordinatorerna finns på NMTs webbplats.

Plattformen Civila Sverige mot människohandel 

Plattformen Civila Sverige mot människohandel samlar ett tjugotal organisationer och aktörer i civilsamhället. De verkar för att personer utsatta för människohandel ska då det skydd och stöd de behöver och har rätt till enligt internationell rätt. Aktörerna erbjuder bland annat skyddat boende, samtalsstöd och långsiktigt stöd.
Insatserna kan vara en del av samhällets stöd och även finansieras av exempelvis socialtjänst eller Migrationsverket. Organisationerna kan också erbjuda ett kompletterande stöd när samhället av olika anledningar inte kan finansiera eller om den som är utsatt inte vill ha kontakt med myndigheter. På plattformens webbplats hittar du kontaktuppgifter och ytterligare information om plattformens olika verksamheter.

Migrationsverket

Migrationsverket ingår i NMT men har internt även byggt upp en struktur för arbete med människohandel. Migrationsverket kan bevilja tidsbegränsat uppehållstillstånd för en person som ska medverka som målsägande eller vittne i en brottsutredning och rättegång. Tidsbegränsat uppehållstillstånd kan också ges om personen behöver tid att återhämta sig och ta ställning om han eller hon vill samarbeta med de brottsutredande myndigheterna.

Polismyndigheten

Polisens roll i ärenden som rör människohandel är i första hand att utreda om ett brott har begåtts, vem som begått det samt att samla bevis. Så snart det är möjligt i en förundersökning ska polisen också göra en individuell skyddsbedömning för att fastställa målsägandes behov av särskilda skyddsåtgärder.

Utrikesdepartementet UD

Utrikesdepartementet (UD) är centralmyndighet i Sverige enligt bland annat Bryssel II-förordningen och 1996 års Haagkonvention. Dessa internationella regelverk har till syfte att stärka skyddet av barn i internationella situationer. De innehåller bland annat bestämmelser om hur informationsutbyte kan ske mellan myndigheter i olika länder samt hur ett barn som är i behov av myndigheternas skydd och stöd kan återföras till den stat där barnet har sin hemvist. Centralmyndigheterna i de olika länderna ska hjälpa till vid tillämpningen av förordningen och konventionen och kan fungera som en länk mellan myndigheter i de länder där bestämmelserna är tillämpliga.
Kontakt med UD sker genom den civilrättsliga gruppen på enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden (UC-KC).

Utrikesdepartementet

Barn i internationell människohandel och exploatering - vägledning för socialtjänsten 

Socialtjänsten har en central roll när det gäller att stödja och skydda barn som är offer eller potentiella offer för människohandel eller exploatering. Socialstyrelsen har tagit fram vägledningen för att ge stöd i det arbetet och vänder sig primärt till socialsekreterare, arbetsledare och beslutsfattare inom den sociala barn- och ungdomsvården.
 
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd