Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Vad är människohandel?

Människohandel är ett brott som förekommer över hela världen. Handeln med människor genererar stora vinster, samtidigt som få personer åtalas och döms för brottet. Människohandel sker ofta över landsgränser, men förekommer även inom ett lands gränser.

​Barn som är utsatta för människohandel kan exploateras för olika ändamål. De kan till exempel exploateras sexuellt, förmås att stjäla, tigga, sälja droger eller gifta sig. Barnen kan också adopteras illegalt, utnyttjas för exempelvis hushållsarbete eller annat arbete, krigstjänst eller bidragsbedrägerier. Ofta är barn utsatta för flera olika former av exploatering samtidigt.
Exploatering av barn kan vara en del i brottet människohandel. Exploateringen kan också utgöra något annat brott som till exempel människoexploatering eller sexuellt utnyttjande. Om något brott kan bevisas och i sådant fall vilket brott har betydelse för polis, åklagare och domstolar men inte för socialtjänstens arbete. För socialtjänstens del är det behovet av skydd och stöd hos det enskilda barnet som är i fokus.

Människohandel i Sverige

Det är ovisst hur många barn som är utsatta för människohandel i Sverige eftersom mörkertalet sannolikt är stort. I en nationell kartläggning som Länsstyrelsen i Stockholms län har genomfört hade 210 barn registrerats som misstänkta offer för människohandel under perioden 2012 till 2015. År 2017 identifierades 56 barn som offer för människohandel via samtal till Nationella Metodstödsteamets (NMT) nationella stödtelefon.
Sverige är både ursprungsland, destinationsland och transitland för offer för människohandel. Många barn som är eller har varit utsatta för människohandel i Sverige är ensamkommande barn från länder utanför EU, men även från länder inom EU. Barnen kan ha vistats i Sverige längre eller kortare tid.
Barn som vistas i Sverige tillsammans med en förälder eller annan omsorgsperson som är utsatt för människohandel kan ha upplevt våld mot personer i sin närhet. Barnet kan vara traumatiserat och ha behov som kan skilja sig mycket från den vuxnes.

Barnets rättigheter i internationell rätt

Barn som har varit utsatta för människohandel omfattas av flera rättigheter som det är viktigt för socialtjänsten att känna till. Sverige har anslutit sig till Europarådets konvention om bekämpande av handel med människor. Anslutna stater har gemensamt kommit överens om att förhindra och bekämpa människohandel. Enligt konventionen ska staterna bland annat ha lagar för skydd och hjälp för människohandelsoffer och effektiva brottsutredningar och åtal.

På EU-nivå finns det så kallade människohandelsdirektivet. Syftet är att förebygga och lagföra människohandelsbrott och skydda brottsoffrens rättigheter. Både enligt konventionen och direktivet har personer som identifierats som offer eller potentiella offer för människohandel rätt till stöd och hjälp före, under och efter en eventuell brottmålsprocess. Exempel på rättigheter som nämns i konventionen är tryggt boende, akut sjukvård, rådgivning och tolkning.
Barn ska ges ytterligare hjälp med fysiskt och psykosocialt stöd, få tillgång till utbildning och i förekommande fall möjlighet att få en förmyndare eller företrädare. Barnkonventionen gäller alla barn som rör sig inom och mellan länder, oavsett skälet till deras resa. Alla barns lika rättigheter och skydd mot diskriminering i Barnkonventionen är också en av de grundläggande principerna.

Barn i internationell människohandel och exploatering - vägledning för socialtjänsten 

Socialtjänsten har en central roll när det gäller att stödja och skydda barn som är offer eller potentiella offer för människohandel eller exploatering. Socialstyrelsen har tagit fram vägledningen för att ge stöd i det arbetet och vänder sig primärt till socialsekreterare, arbetsledare och beslutsfattare inom den sociala barn- och ungdomsvården.
 
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd