Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Aktuellt Nytt tema på Kunskapsguiden: Jämställdhet inom ekonomiskt bistånd

Nytt tema på Kunskapsguiden: Jämställdhet inom ekonomiskt bistånd

Jämställdhet inom verksamheten med ekonomiskt bistånd handlar bland annat om att uppmärksamma hur kvinnor och mäns förutsättningar till egen försörjning ser ut. De som ansöker om ekonomiskt bistånd ska bli bemötta och bedömda på lika villkor och det stöd och de insatser som socialtjänsten erbjuder ska vara utformade utifrån individens behov, oavsett kön. Temat ger en samlad bild av vad det innebär att ha ett jämställdhetsperspektiv när man arbetar med ekonomiskt bistånd.

​Flera aspekter gör att det är viktigt med ett jämställdhetsperspektiv inom socialtjänstens verksamhet med ekonomiskt bistånd: samtal och bedömningar, situationen för olika grupper, samband mellan inkomst och hälsa, och ensamstående föräldrar.

Att ha ett jämställdhetsperspektiv inom socialtjänstens verksamhet med ekonomiskt bistånd handlar bland annat om att uppmärksamma hur kvinnors och mäns förutsättningar att nå egen försörjning ser ut. Socialsekreteraren behöver vara uppmärksam på om det egna förhållningssättet skiljer sig åt för kvinnor och män. Kvinnor och män som ansöker om ekonomiskt bistånd ska bli bemötta och bedömda på lika villkor och det stöd och de insatser som socialtjänsten erbjuder ska utformas utifrån kvinnors och mäns behov.

Det handlar även om att arbetssätt och rutiner finns för att upptäcka våldsutsatthet och våldsutövande samt att stödja de våldsutsatta och de som utövar våld att få relevanta stödinsatser. Vidare innebär det att kontinuerligt följa upp och analysera hur insatser och resurser fördelas mellan kvinnor och män och att jämna ut eventuella osakliga skillnader.

Jämställdhet inom ekonomiskt bistånd - tema på Kunskapsguiden