Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Vägledning för elevhälsan – reviderad version 2014

Vägledning för elevhälsan – reviderad version 2014

Vägledning för elevhälsan beskriver bland annat elevhälsans uppdrag, utgångspunkter, arbetssätt och ansvar. Vägledningen är utgiven av Socialstyrelsen och Skolverket.

Omslag till Vägledning för elevhälsan

​Socialstyrelsen och Skolverket vill med Vägledning för elevhälsan stärka elevhälsans arbete och bidra till utveckling av en likvärdig elevhälsa i landet. Vägledningen beskriver bland annat elevhälsans uppdrag, utgångspunkter, arbetssätt och ansvar.

Vägledningen ska vara ett kunskapsstöd och beslutsunderlag för personal och ledning. Den riktar sig i första hand till personal inom elevhälsan, rektorer, verksamhetschefer för elevhälsan samt vårdgivare, skolhuvudmän och beslutsfattare. I vägledningen synliggörs respektive professions ansvarsområden och områden som förutsätter samarbete och samverkan.

Enligt skollagen ska alla skolor ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator för medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. I vägledningen förs ett resonemang kring vad som menas med begreppet tillgång till utifrån Skolinspektionens och Socialstyrelsens tillsynsbeslut.

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

I och med skollagen (2010:800) som började tillämpas 1 juli 2011 samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska insatserna i en samlad elevhälsa. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans insatser ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Varje profession har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga professioner inom elevhälsan, skolan och utanför skolan. Elevhälsa ska finnas för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Vägledning för elevhälsan är utgiven av Socialstyrelsen och Skolverket.

Vägledning för elevhälsan på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?