Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start

Undernäring

Undernäring är ett tillstånd där brist på energi eller näringsämnen orsakar försämring av kroppssammansättning, funktionsförmåga eller sjukdomsförlopp. Personal i hälso- och sjukvården, hemtjänsten och särskilda boenden har en viktig roll att kunna upptäcka riskfaktorer för undernäring.

Undernäring

Individens behov i centrum, IBIC

Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt för socialtjänsten att identifiera och beskriva individens behov, resurser, mål och resultat. En del i det arbetet är att dokumentera på ett strukturerat sätt inom den process individen genomgår i socialtjänsten. Processen omfattar handläggning, genomförande och uppföljning av beslutad insats.

Individens behov i centrum, IBIC

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla. De slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Personer med funktionsnedsättning har rätt att vara delaktiga i samhället och att kunna leva ett självständigt liv. Stödet till enskilda personer och samhället i stort ska utformas så att personer med funktionsnedsättning kan leva som andra.

Mänskliga rättigheter

Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB

Alla barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Det framgår av föräldrabalken. När ett barn placeras övergår delar av det ansvaret från vårdnadshavarna till socialnämnden och personalen på HVB. Det här temat handlar om HVB-personalens roller och ansvar, omsorgsstrategier och skydds- och begränsningsåtgärder, våldsförebyggande arbete och hur uppkomna incidenter kan hanteras.

HVB - omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem och något som leder till fysiska och psykiska konsekvenser för de som utsätts. Temat beskriver hur du som arbetar i socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården kan upptäcka detta våld och hur du kan stödja och hjälpa utsatta personer.

Våld i nära relationer

Samtal med barn

Barn har rätt till relevant information, rätt att komma till tals och rätt till inflytande utifrån ålder och mognad. Samtalet behövs för att säkra kvaliteten i bedömningar och åtgärder och för att stärka och utveckla barnet. Temat Samtal med barn vänder sig till dig som i ditt arbete möter barn mellan 0-18 år.
Samtal med barn

Hemlöshet

Hemlösheten påverkas av både strukturella och individuella faktorer. Den berör allt från barnfamiljer utan eget hyreskontrakt till personer utan tak över huvudet. Temat beskriver socialtjänstens ansvar och möjligheter att motverka och ge stöd vid hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

Hemlöshet

Könsstympning av flickor och kvinnor

Könsstympning är inte bara ett hot mot den fysiska och psykiska hälsan utan också en allvarlig kränkning av barns och kvinnors rättigheter. Här hittar både du som arbetar inom hälso-och sjukvården och du som arbetar inom socialtjänsten stöd i arbetet och i mötet med flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade.

Könsstympning av flickor och kvinnor

Människohandel - barn

Socialtjänsten har en central roll när det gäller att stödja och skydda barn som är offer eller potentiella offer för människohandel eller exploatering. Uppdraget skiljer sig inte principiellt från andra ärenden där barn far illa, men det finns vissa faktorer att vara särskilt uppmärksam på för att kunna tillgodose barnets behov av och rätt till skydd och stöd.

Jämställdhet inom ekonomiskt bistånd

De som ansöker om ekonomiskt bistånd ska bli bemötta och bedömda på lika villkor och det stöd och de insatser som socialtjänsten erbjuder ska vara utformade utifrån individens behov, oavsett kön. Temat ger en samlad bild av vad det innebär att ha ett jämställdhetsperspektiv när man arbetar med ekonomiskt bistånd.

Jämställdhet inom ekonomiskt bistånd

Barn i familjehem – umgänge med föräldrar och andra närstående

Barn och unga som är placerade i familjehem har rätt till umgänge med sina föräldrar och andra närstående. Varje barns och familjs situation är unik. Olika faktorer behöver vägas samman för att umgänget ska bli på bästa sätt utifrån det enskilda barnets behov. Temat ger stöd för socialtjänstens planering och bedömning.

Stöd för samverkan

Temat ger exempel på en process för samverkan mellan olika vårdnivåer och socialtjänsten. Samverkan gör att det blir tydligare var ansvaret för olika åtgärder ligger. Det gör att patienten kan få ett bra och effektivt omhändertagande.

Stöd för samverkan

Yrkesintroduktion för socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd

Temat ger en samlad bild av vad som kan ingå i ett introduktionsprogram. Innehållet vänder sig till dig som planerar för introduktion, är nyanställd eller redan arbetar som socialsekreterare, är chef eller i annan funktion som söker kunskap inom området.

Yrkesintroduktion för socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd 

Hbtq

Att bryta mot normer när det gäller sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck kan påverka vår hälsa på ett negativt sätt. I temat om hbtq hittar du som jobbar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård stöd för att kunna ge alla de personer du möter ett likvärdigt bemötande och tillgång till rätt insatser eller behandling. Hbtq finns som tema under alla flikar.

Hbtq under området Psykisk ohälsa

Ensamkommande barn och unga

Här hittar du som arbetar inom socialtjänsten och hälso-och sjukvården aktuell information som rör ensamkommande barn och unga specifikt. Här finns även kontaktuppgifter till Kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga.

Ensamkommande barn och unga

Följ Kunskapsguiden på Facebook

Kunskapsguiden på Facebook

Följ Kunskapsguiden på Twitter 

Kunskapsguiden på Twitter

​Prenumerera på nyheter från Kunskapsguiden via e-post

Välj ett eller fler områden du är intresserad av och få alla nyheter i samma nyhetsbrev.

Prenumerera – till anmälan

​Om Kunskapsguiden

Kunskapsguiden.se är en nationell webbplats som samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer. Här hittar du kunskap som kan ge stöd och vägledning för dig och din verksamhet.

Mer om Kunskapsguiden