Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start

patientens barn inom primarvarden.pngPodd om patientens barn inom primärvården

När en patient blir så sjuk att hen blir långtidssjukskriven – vad innebär det för patientens barn? Hur påverkas barnens vardag med en sjuk förälder och hur kan de bli delaktiga, inkluderade och informerade om sin förälders sjukdom? Vad är barnens behov av hjälp och stöd?

Podd om patientens barn inom primärvården

Barn som anhöriga

Samordnad individuell planering

Om en person har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan kommunen och regionen upprätta en individuell plan tillsammans. Planen ska upprättas om kommunen eller regionen bedömer att den behövs för att personen ska få sina behov tillgodosedda, och om personen samtycker till att den upprättas.

                                                                         ​Samordnad individuell planering

Undernäring

Undernäring är ett tillstånd där brist på energi eller näringsämnen orsakar försämring av kroppssammansättning, funktionsförmåga eller sjukdomsförlopp. Personal i hälso- och sjukvården, hemtjänsten och särskilda boenden har en viktig roll att kunna upptäcka riskfaktorer för undernäring.

Undernäring

Individens behov i centrum, IBIC

Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt för socialtjänsten att identifiera och beskriva individens behov, resurser, mål och resultat. En del i det arbetet är att dokumentera på ett strukturerat sätt inom den process individen genomgår i socialtjänsten. Processen omfattar handläggning, genomförande och uppföljning av beslutad insats.

Individens behov i centrum, IBIC

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla. De slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Personer med funktionsnedsättning har rätt att vara delaktiga i samhället och att kunna leva ett självständigt liv. Stödet till enskilda personer och samhället i stort ska utformas så att personer med funktionsnedsättning kan leva som andra.

Mänskliga rättigheter

Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB

Alla barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Det framgår av föräldrabalken. När ett barn placeras övergår delar av det ansvaret från vårdnadshavarna till socialnämnden och personalen på HVB. Det här temat handlar om HVB-personalens roller och ansvar, omsorgsstrategier och skydds- och begränsningsåtgärder, våldsförebyggande arbete och hur uppkomna incidenter kan hanteras.

HVB - omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem och något som leder till fysiska och psykiska konsekvenser för de som utsätts. Temat beskriver hur du som arbetar i socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården kan upptäcka detta våld och hur du kan stödja och hjälpa utsatta personer.

Våld i nära relationer

Samtal med barn

Barn har rätt till relevant information, rätt att komma till tals och rätt till inflytande utifrån ålder och mognad. Samtalet behövs för att säkra kvaliteten i bedömningar och åtgärder och för att stärka och utveckla barnet. Temat Samtal med barn vänder sig till dig som i ditt arbete möter barn mellan 0-18 år.
Samtal med barn

Hemlöshet

Hemlösheten påverkas av både strukturella och individuella faktorer. Den berör allt från barnfamiljer utan eget hyreskontrakt till personer utan tak över huvudet. Temat beskriver socialtjänstens ansvar och möjligheter att motverka och ge stöd vid hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

Hemlöshet

Könsstympning av flickor och kvinnor

Könsstympning är inte bara ett hot mot den fysiska och psykiska hälsan utan också en allvarlig kränkning av barns och kvinnors rättigheter. Här hittar både du som arbetar inom hälso-och sjukvården och du som arbetar inom socialtjänsten stöd i arbetet och i mötet med flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade.

Könsstympning av flickor och kvinnor

Människohandel - barn

Socialtjänsten har en central roll när det gäller att stödja och skydda barn som är offer eller potentiella offer för människohandel eller exploatering. Uppdraget skiljer sig inte principiellt från andra ärenden där barn far illa, men det finns vissa faktorer att vara särskilt uppmärksam på för att kunna tillgodose barnets behov av och rätt till skydd och stöd.

​Prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev

Prenumerera – till anmälan

​Om Kunskapsguiden

Kunskapsguiden.se är en nationell webbplats som samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer. Här hittar du kunskap som kan ge stöd och vägledning för dig och din verksamhet.

Mer om Kunskapsguiden