Stöd för lägesbild över arbetssätt på äldreboenden

Socialstyrelsen har publicerat ett nytt stöd för kommuner. Stödet ska underlätta i att skapa en lokal lägesbild över arbetet med att förhindra spridningen av covid-19 på äldreboenden.

Det nya stödet består av enkätfrågor som kan användas för att undersöka hur olika äldreboenden arbetar för att förhindra smittspridningen. Genom enkätfrågorna får kommunen en bild över hur respektive boende arbetar med eventuell smittspridning, åtgärder för de boende, personal och provtagning. Resultatet kan sedan sammanställas för att skapa en kommungemensam överblick som kan fungera som ett komplement till andra insamlade uppgifter rörande smittskyddsarbetet i kommunen.

Enkätfrågorna är öppna så att respektive kommun kan redigera dem utifrån sitt eget behov. Till enkätfrågorna finns också ett användarstöd med förslag på hur arbetet med att genomföra en enkät i kommunen kan planeras.

Ladda ner användarstödet

Stöd för lokal lägesbild på särskilda boenden med anledning av covid-19 - Användarstöd

Stöd för lokal lägesbild på särskilda boenden med anledning av covid-19 - Bilaga 1 Enkätfrågor

Stöd för lokal lägesbild på särskilda boenden med anledning av covid-19 - Bilaga 2 Enkätfrågor