Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende – uppföljning av en lagändring 2014/2015

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende – uppföljning av en lagändring 2014/2015

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende – uppföljning av en lagändring 2014/2015 visar att det finns få anpassade bostäder och få planerade nybyggnationer.  Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende – uppföljning av en lagändring 2014/2015

​Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende – uppföljning av en lagändring 2014/2015 visar att det finns få anpassade bostäder och få planerade nybyggnationer. 

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag följt upp bestämmelsen om äldre människors rätt att bo tillsammans i ett särskilt boende, beslut S2012/6730/FST. Rätten innebär att för den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av särskilt boende ska det ingå i en skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med make eller sambo, make används som ett könsneutralt begrepp i lagen och omfattar även maka. Registrerade partner likställs med makar. Detta gäller under förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott.

Svagt genomslag för äldres rätt att bo tillsammans

Uppföljningen visar att den nya bestämmelsen har haft ett begränsat genomslag. Antalet personer som har ansökt om medboende har ökat men antalet kommuner som tagit emot ansökningar har ökat mycket lite.

Under perioden 2014-07-01 – 2015-06-30 ansökte 419 par om att få bo tillsammans i särskilt boende då bara den ena parten hade behov av insatsen, i de 242 kommuner som besvarade enkäten. Det motsvarar cirka tre procent av alla sammanboende personer som kommunerna beviljar särskilt boende under ett år. Av de 419 ansökningarna beviljade kommunerna 384, 92 procent. De allra flesta ansökningar som kommunerna inte beviljade avskrevs på grund av att den sökande tog tillbaka ansökan eller att någon av parterna avled. Kommunerna har bara fattat några enstaka avslagsbeslut.

Cirka 51 procent av kommunerna hade fått in ansökningar om medboende under 2014/2015. Antalet ansökningar om medboende har ökat med cirka 40 procent mellan 2012 och 2014/2015. Ökningen av antalet kommuner som fick ansökningar var dock betydligt mindre, cirka 3 procentenheter under samma tidsperiod.

Två lösningar för hur kommunerna skriver kontrakt för det särskilda boendet

Det finns två huvudsakliga lösningar för hur kommunerna skriver kontrakten för det särskilda boendet. Cirka 37 procent av kommunerna skriver in i hyreskontraktet för det särskilda boendet att det är ett kategoriboende och att kontraktet kan sägas upp om den biståndsbedömda personen avlider. Andra kommuner, cirka 19 procent, uppgav att de skriver en särskild bilaga till kontraktet där den medboende avstår från besittningsskyddet. Ett sådant avtal om avstående av besittningsskydd måste godkännas av hyresnämnden.

Ett mindre antal kommuner har konkreta planer på att bygga nya bostäder för parboende i särskilda boenden eller bygga om befintliga bostäder för parboende. Av de som svarade uppgav 13 procent av kommunerna att de planerar att bygga totalt 369 nya anpassade bostäder medan 5 procent av kommunerna planerar att bygga om totalt 65 befintliga bostäder inom en tvåårsperiod.

För- och nackdelar med reformen

Kommunerna har i intervjuer och enkätsvar angett vad de upplever som för- och nackdelar med reformen. En av fördelarna är att det är en trygghet för de äldre att få fortsätta bo tillsammans.  En av nackdelarna är att det kan vara svårt för en frisk make eller sambo att bo i ett särskilt boende avsett för personer med demenssjukdom.

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende – uppföljning av en lagändring 2014/2015 är utgiven av Socialstyrelsen.

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende – uppföljning av en lagändring 2014/2015 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman