Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre är resultatet av en vetenskaplig utvärdering av 19 försöksverksamheter som tilldelats statliga stimulansmedel inom området mest sjuka äldre. Kunskapsstödet är utgivet av Äldrecentrum.

​Regeringen gav 2010 Socialstyrelsen uppdraget att göra en vetenskaplig utvärdering av 19 försöksverksamheter som tilldelats statliga stimulansmedel inom området mest sjuka äldre. Medlen omfattade totalt 210 mkr under tre år. I uppdraget ingick dessutom att studera tio samverkansnätverk inom vården av de äldre.

I Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre beskrivs försöksverksamheterna samt nätverken. Det finns projekt för in- och utskrivning från sjukhus, försök med individuell samordnare, Case manager, samt med samlokalisering av verksamheter för att främja teamarbete över ansvarsgränser och målgrupper. Det finns också projekt som arbetat med vårdplanering, beslutsstöd för distriktssköterskor och förebyggande verksamhet. 

Generella faktorer för att stimulera nationell utveckling

Socialstyrelsen gav uppdraget till Aging Research Center, ARC, vid Karolinska Institutet, KI, tillsammans med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, ÄC. Målet var att hitta generella faktorer och goda exempel som kan stimulera nationell utveckling. ARC/ÄC har följt verksamheterna genom besök, intervjuer, rapporter och utvärderingar samt sammanställt en kunskapsöversikt och tagit del av internationella erfarenheter. 

Samverkan mellan aktörer

Behovet av gemensam dokumentation är en utmaning som projekten visar. Projekten synliggör också värdet av samverkan mellan aktörer. Medarbetare har fått en ökad kunskap om och förståelse för varandras roller och kompetens. Detta ligger nära de erfarenheter som de tio nätverken gjort. Projekten och nätverken har skapat forum att diskutera utveckling och behovet av en samverkanskultur. En kultur där den äldres bästa kommer i första rummet, före huvudmannens, verksamhetens eller professionens intressen.

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre är utgiven av Äldrecentrum.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman