Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Vitamin D och kalcium för att förebygga frakturer

Vitamin D och kalcium för att förebygga frakturer

I Vitamin D och kalcium för att förebygga frakturer sammanfattar ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, en systematisk översikt från Cochrane Collaboration. Vitamin D och kalcium, var för sig eller i kombination, används ofta i syfte att förebygga frakturer hos äldre.

​I Vitamin D och kalcium för att förebygga frakturer sammanfattar Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, en systematisk översikt från Cochrane Collaboration.

Osteoporos, benskörhet, är ett vanligt tillstånd hos äldre. Det innebär att skelettet blir mindre hållfast, vilket gör att man lättare får frakturer, speciellt i höfter, handleder och ryggkotor. Cirka 70 000 sannolikt osteoporosrelaterade frakturer inträffar varje år i Sverige, varav 18 000 höftfrakturer. Vitamin D och kalcium, var för sig eller i kombination, används ofta i syfte att förebygga frakturer hos äldre.

Under år 2014 behandlades 16 procent i åldersgruppen 75 år och äldre med kombinationspreparat innehållande vitamin D och kalcium. I samma åldersgrupp behandlades dessutom drygt 2 procent med vitamin D eller någon vitamin D-analog, utan kalcium.

SBU sammanfattar och kommenterar en systematisk kunskapsöversikt från Cochrane Collaboration, publicerad år 2014. I översikten har författarna sammanställt det vetenskapliga underlaget gällande betydelsen av vitamin D och vitamin D-analoger, med eller utan tillägg av kalcium, för att förebygga frakturer hos postmenopausala kvinnor och hos äldre män.

Översikten bygger delvis på studier som har tillkommit efter SBU:s rapporter om vitamin D och benskörhet, Behandling med vitamin D och kalcium från år 2006 och Osteoporos – prevention, diagnostik och behandling från år 2003, och innebär därmed en uppdatering av kunskapsläget.

SBU:s sammanfattning

Det samlade vetenskapliga underlaget tyder på att behandling med enbart vitamin D, utan kalcium, inte leder till minskad frakturrisk, jämfört med kontroll/placebo.

Kombinationsbehandling med vitamin D och kalcium ger en något lägre risk för fraktur, särskilt för höftfraktur respektive icke-kotfraktur, åtminstone i institutionsboende populationer. Vad beträffar höftfrakturer kan den absoluta riskreduktionen uppskattas till nio färre (95 % KI 2 till 14) frakturer per 1 000 personer per år i denna grupp. 
Behandling med vitamin D i kombination med kalcium medför en något ökad risk för mag- och tarmbesvär, samt för njursten och njursvikt.

Ur SBU:s kommentarer  

  • Översikten talar för att behandling med vitamin D och kalcium sannolikt leder till en något lägre risk för frakturer i vissa grupper.  
  • Det är viktigt att vården utreder och diagnostiserar eventuell osteoporos hos äldre personer, särskilt hos frakturpatienter, för att kunna ge rätt behandling och därmed minska risken för benbrott.
  • Originalstudiernas kvalitet varierar: många studier bedöms vara bristfälliga, alternativt av okänd kvalitet, vad gäller urval, randomisering, blindning och insamling av data. Dessutom var bortfallet i vissa fall mycket stort. Värt att notera är att studien som hade det största bortfallet, 46 procent, har mycket stor genomslagskraft; den påvisade effekten är beroende av denna studie. Bortfallet var dock ungefär lika stort i försöksgrupp som i kontrollgrupp.

Vitamin D och kalcium för att förebygga frakturer är utgiven av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Vitamin D och kalcium för att förebygga frakturer på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman