Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet 2017

Utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet 2017

Utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet 2017 syftar till att vara ett stöd för det fortsatta patientsäkerhetsarbetet på nationell och regional nivå. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet 2017 syftar till att vara ett kunskapsunderlag till stöd för det fortsatta patientsäkerhetsarbetet på nationell och regional nivå. Den redovisar nuläget, speglar skillnader i utfall, beskriver genomförda och pågående utvecklingsarbeten och utvecklingsområden.

Rapporten innehåller en redovisning av strukturella förhållanden som har inverkan på patientsäkerheten, användandet av åtgärder som förebygger vårdskador, förekomst av skador och vårdskador samt en beskrivning av utvecklingsarbeten som syftar till att stärka och utveckla patientsäkerheten.

Rapporten visar bland annat följande:

  • Patienternas anmälningar till patientnämnderna, Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, Löf, ökar.
  • Överbeläggningarna och utlokaliseringarna inom framför allt den slutna somatiska vården har ökat mellan 2013 – 2016. Markörbaserad journalgranskning visar att utlokaliserade patienter har dubbelt så hög andel vårdtillfällen med vårdskador än patienter som vårdas på disponibel vårdplats.
  • Förebyggande åtgärder för trycksår, fall och undernäring vidtas i begränsad omfattning.
  • Andelen vårdtillfällen med vårdskador har minskat mellan första halvåret 2013 och första halvåret 2016: från 9,0 procent till 7,5 procent.
  • Användningen av läkemedel som bedöms vara olämpliga för äldre personer fortsätter att minska.

Utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet 2017 är utgiven av Socialstyrelsen.

Utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet 2017 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman