Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Samordnad vård och omsorg om de mest sjuka äldre – redovisning av arbetsläget hösten 2014

Samordnad vård och omsorg om de mest sjuka äldre – redovisning av arbetsläget hösten 2014

Samordnad vård och omsorg om de mest sjuka äldre – redovisning av arbetsläget hösten 2014 redovisar arbetsläget för de uppdrag som regeringen gett Socialstyrelsen inom ramen för mest sjuka äldre-satsningen. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Samordnad vård och omsorg av äldre

​I Samordnad vård och omsorg om de mest sjuka äldre – redovisning av arbetsläget hösten 2014 redovisas översiktligt Socialstyrelsens arbete för att bidra till förbättring av vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Fördjupade beskrivningar finns i särskilda projektrapporter. Socialstyrelsens arbete rör följande områden:  

Utvärdering och analys 

 • Ett förslag till förbättring av primärvården, korttidsboenden samt de så kallade mas- och mar-funktionerna (medicinskt ansvariga sjuksköterskor (mas) samt medicinskt ansvariga för rehabilitering (mar)) med stöd i tidigare genomfört arbete kommer att presenteras före kommande årsskifte. 
 • Försöksverksamheter och samverkansnätverk för att utveckla vård och omsorg om de mest sjuka äldre har utvärderats. Några försök har kunnat visa positiva effekter för de äldre, medan andra gett positiva effekter för organisationerna. 
 • Arbete pågår för att skapa en modell för systemanalys av hemtjänsten och hemsjukvården, med syfte att identifiera förbättringsområden. 
 • Fördjupade studier har genomförts av sådan läkemedelsförskrivning som kan innebära en ökad risk för död, mag- och tarmblödning samt fallolycka. De visar att vissa läkemedelskombinationer inte är förenliga med säker läkemedelsanvändning. De läkemedel som oftast orsakar biverkningar som leder till akuta inläggningar har identifierats.

Kunskapsstöd

 • En revision av de nationella riktlinjerna för personer med demenssjukdom har påbörjats med utgångspunkt i en utvärdering av de gällande riktlinjerna. 
 • En kartläggning av kunskapsöversikter om hemvård pågår, liksom en systematisk översikt av den munvård som utförs av äldreomsorgspersonal. 
 • En webbutbildning för AT-läkare har utarbetats och testats av över 370 AT-läkare och webbutbildning om läkemedelsgenomgångar har spritts ytterligare. 
 • Ordinationsorsaker och ändamålstexter har tagit fram för alla ATC-grupper (ett klassifikationssystem för läkemedel), en vidareutveckling av kodsystemet för ordinationsorsak samt ett arbete för att skapa en förvalt-ningsorganisation har påbörjats. 
 • Före årets slut kommer en precisering av vad god kvalitet inom vård och omsorg om äldre är med stöd i regelverk och kunskapsstöd.

Dokumentation och uppföljning

 • Det behovsinriktade systematiska arbetssättet, Äldres behov i centrum, introduceras med utbildning och prestationsersättning. Minst en person i 225 kommuner har genomfört utbildningarna och hittills har drygt 80 beslutat att införa systemet. 
 • Modeller inom nationell informationsstruktur vidareutvecklas, en verk-samhetsbeskrivning för socialtjänst har utarbetats och nya versioner av klassifikation av socialtjänstens insatser samt urval för socialtjänstens olika områden har tagits fram. 
 • Ett arbete med process-id görs inom äldreomsorgen på samma sätt som gjorts inom hälso- och sjukvården för att kunna följa vård- och omsorgsprocesser. 
 • Beslutade och verkställda insatser till äldre kan nu redovisas i totalräknad statistik. Förslag om fortsatt utveckling av vård och omsorgsstatistiken har lämnats i två rapporter. 
 • Indikatorer som avser rehabilitering, vård- och omsorgsprocesser samt äldreomsorg utvecklas vilket bland annat kommer att resultera i två rapporter före kommande årsskifte. 
 • En årlig undersökning av vad äldre personer med hemtjänst och särskilt boende tycker om omsorgen och vården pågår, samtidigt som utvecklingsarbete genomförts för att nå större tillförlitlighet i undersökningen.

Samordnad vård och omsorg om de mest sjuka äldre – redovisning av arbetsläget hösten 2014 är utgiven av Socialstyrelsen.

Samordnad vård och omsorg om de mest sjuka äldre – redovisning av arbetsläget hösten 2014 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman