Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Tillsynsrapport – tillsynens viktigaste iakttagelser verksamhetsåret 2013

Tillsynsrapport – tillsynens viktigaste iakttagelser verksamhetsåret 2013

Tillsynsrapport – tillsynens viktigaste iakttagelser verksamhetsåret 2013 innehåller iakttagelser som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gjort inom socialtjänst, verksamheter med stöd och service till vissa funktionshindrade och hälso- och sjukvården. Rapporten är utgiven av IVO.

​Tillsynsrapport – tillsynens viktigaste iakttagelser verksamhetsåret 2013 innehåller två delar. Del 1 sammanfattar iakttagelser som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gjort inom verksamheter som rör socialtjänst och verksamheter med stöd och service till vissa funktionshindrade. Del 2 innehåller de viktigaste iakttagelserna inom hälso- och sjukvården.

De viktigaste iakttagelserna i tillsynsrapporten är följande:

  • IVO har sett att socialtjänsten brister när det gäller hantering av anmälningar om barn som far illa och uppföljning av familjehemsvård. Socialnämnden måste följa upp och säkerställa att socialtjänstens arbete utförs enligt gällande bestämmelser.
  • Vården av äldre personer visar brister i vårdkedjan och samordningen. Äldre personer behöver numer inte vårdas så länge inom slutenvården vilket gör att bestämmelserna för vårdplanering är svåra att tillämpa. Vårdgivare och huvudmän behöver framför allt följa upp att vårdkedjan fungerar i det praktiska arbetet runt äldre personer.
  • Kunskapsnivån om lex Sarah är fortfarande låg. Ansvariga, i både enskilda och offentliga verksamheter, måste på ett mer strukturerat och tydligt sätt arbeta med att sprida kunskap om tillämpningen av bestämmelserna i lex Sarah.
  • Händelserna som anmäls enligt lex Maria handlar ofta om samma slags händelser som inträffat upprepade gånger i verksamheterna och leder till vårdskador. För att förebygga att det inte händer igen behöver vårdgivarna arbeta riskförebyggande men också följa upp att de riskförebyggande åtgärder som de vidtagit får förväntad effekt.
  • Kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården är ett stort problemområde och medför risker för att patienter inte får adekvat hälso- och sjukvård. Vårdgivaren har ansvar för att bemanna med den kompetens som verksamheten kräver men också att organisera hälso- och sjukvården så att patienter får en god och säker vård.
  • Patientfokuserad vård kräver bra kommunikation men den fungerar inte alltid. I varje vårdkontakt måste hälso- och sjukvårdspersonalen vara lyhörd för vad patienten har att säga och utgå från hans eller hennes möjlighet att ta till sig information.
  • Patienters och närståendes frågor, klagomål och synpunkter behöver i högre utsträckning tas om hand i verksamheten där de uppstår.
  • Vårdgivarna behöver ordna så att patienten på ett enkelt sätt kan återkomma till vården för att få svar på oklarheter.

Underlaget för tillsynsrapporten har till största delen hämtats ur befintliga
rapporter som tagits fram inom IVO men även från anmälningar, klagomål och beslut.

Tillsynsrapport – tillsynens viktigaste iakttagelser verksamhetsåret 2013 är utgiven av IVO.

Tillsynsrapport – tillsynens viktigaste iakttagelser verksamhetsåret 2013 på IVO:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman