Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Framgångsfaktorer i strokevården – en jämförande studie av strokevård

Framgångsfaktorer i strokevården – en jämförande studie av strokevård

Framgångsfaktorer i strokevården – en jämförande studie av strokevård kartlägger den akuta strokevården och identifierar framgångsfaktorer som utmärker sjukhus och landsting med högre resultat på vissa utvalda indikatorer i kvalitetsregistret Riksstroke. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Omslagsbild till Framgångsfaktorer i strokevården – en jämfö-rande studie av strokevård

​Framgångsfaktorer i strokevården – en jämförande studie av strokevård kartlägger den akuta strokevården och identifierar framgångsfaktorer som utmärker sjukhus och landsting med högre resultat på vissa utvalda indikatorer i kvalitetsregistret Riksstroke.

Genom det nationella kvalitetsregistret Riksstroke är Sverige ett av de länder som nått längst i att följa upp och utvärdera olika delar av strokevården. Resultaten från Riksstroke visar dock att det fortfarande finns förbättringsmöjligheter i strokevården, och att stora geografiska skillnader finns i vilken vård och behandling som ges.

Variation i resultat och arbetssätt kan vara en viktig källa till lärande. Det nationella programrådet för stroke, vars syfte är att verka för att öka förutsättningarna för en mer kunskapsbaserad och jämlik strokevård, har därför låtit genomföra en benchmarkstudie. Studien kartlägger den akuta strokevården och identifierar framgångsfaktorer som utmärker sjukhus och landsting med högre resultat på vissa utvalda indikatorer i Riksstroke. Nio landsting och 13 sjukhus har deltagit i studien, som har genomförts i tre steg:

  • urval av landsting och sjukhus med högre respektive lägre resultat för utvalda indikatorer från Riksstroke
  • kartläggning av strokevårdens utformning genom 67 djupintervjuer med beslutsfattare och aktiva inom strokevården
  • analys av skillnader och identifiering av framgångsfaktorer.

Indikatorer har valts ut som fokuserar på den akuta strokevården, och där gott vetenskapligt underlag finns. Följande indikatorer har studerats:

  • andel patienter som direktinläggs på strokeenhet
  • andel patienter som behandlas med trombolys
  • tid från ankomst till sjukhus till start av trombolys
  • andel patienter med stroke och förmaksflimmer som får anti-koagulantia vid utskrivning
  • andel patienter som får tidig understödd hemgång.

Kartläggningen är inte heltäckande, och fler faktorer finns av betydelse för strokevårdens kvalitet. 18 framgångsfaktorer har identifierats i kartläggningen.

Framgångsfaktorer i strokevården – en jämförande studie av strokevård är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Framgångsfaktorer i strokevården – en jämförande studie av strokevård på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman