Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Behandling

Behandling mot depression får huvuddelen av äldre personer i första linjens vård, som är patientens första kontakt med vården. Behandling sker ofta med läkemedel. En äldre person kan ha sämre förutsättningar att klara en viss behandling på grund av att kroppens kondition avtar.

Äldretelefonen

Stödtelefon för äldre personer som mår psykiskt dåligt.

Telefon: 020-22 22 33

Vardagar 10-15

​Huvuddelen av vuxna och äldre personer som drabbas av nedstämdhet och depression, eller oro och ångest, söker och får sin behandling inom första linjens vård som är patientens första kontakt med vården, till exempel primärvården. Endast hälften av de personer som har en depression söker hjälp för just depression. Ofta söker personerna vård för fysiska besvär som är symtom vid depression. Det är därför viktigt att omgivningen är observant. Det har visat sig framgångsrikt med riktade stödinsatser till äldre personer vars partner har avlidit.

En äldre person kan ha sämre förutsättningar att klara en viss behandling. Riskerna med vissa åtgärder ökar när kroppens kondition avtar och då kan riskerna med behandlingen bli större än vinsterna.

Psykoterapi

Depression kan behandlas med psykoterapi. Det finns många olika inriktningar inom psykoterapin. Inriktningarna har delvis egna modeller för hur man förklarar och behandlar psykiska besvär. Gemensamt är att förklaringarna och erfarenheterna under terapin ska hjälpa patienten att på olika sätt bättre kunna hantera svårigheter i livet och därigenom må bättre.

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en form av psykoterapi som används vid depression. KBT inriktas på att förändra de tankemönster och beteenden som håller kvar och förvärrar problemen.

Läkemedel vid depression

Depressioner är olika hos varje person. Därför är det viktigt att man får en medicinering som är anpassad efter ens behov. Det tar en till två månader innan man känner av de positiva effekterna av antidepressiva läkemedel. För en del, särskilt äldre, kan det ta längre tid. Om medicinen fungerar bör man fortsätta behandlingen under minst sex och gärna tolv månader efter att depressionen släppt. Den som har haft flera perioder av depression kan behöva ta antidepressiva mediciner i flera år, och i vissa fall måste man ta dem livet ut.

Äldre och läkemedel

Äldre personer behandlas ofta med läkemedel. Det är också vanligt att äldre har flera sjukdomar, och att de därmed tar flera läkemedel. Med stigande ålder sker förändringar i kroppen som påverkar både effekten och koncentrationen av läkemedlen.

Behandlingar med flera olika läkemedel ökar risken för biverkningar, som i vissa fall kan få allvarliga konsekvenser. Hälso- och sjukvården kan minska denna risk genom att ge behandlingar på strikt indikation, och genom att regelbundet utvärdera effekter och eventuella biverkningar.

Genom en regelbunden och strukturerad läkemedelsgenomgång får hälso- och sjukvården stöd för att ta beslut om eventuella byten, tillägg eller utsättning av läkemedel.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Beslut om subvention av läkemedel
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
 

 Organisationer & föreningar

 

Kunskapsguiden länkar till organisationer och föreningar som är aktuella för områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre.

Organisationer & föreningar​