Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Ansökan om bistånd

Ansökan om bistånd

Äldre personer som behöver hjälp med sin dagliga livsföring kan ansöka om bistånd hos kommunen. De insatser som beviljas syftar till att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Insatserna kan till exempel vara hemtjänst eller särskilt boende.

 

​En äldre person kan ha rätt till bistånd både för sin försörjning och för behov som gäller hans eller hennes livsföring i övrigt, till exempel stöd och hjälp i hemmet eller särskilt boende.

De insatser som beviljas syftar till att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. I socialtjänstlagen (2001:453), SoL, regleras att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Det finns inga begränsningar i socialtjänstlagen kring vad den enskilde kan ansöka om för typ av bistånd. Det är den enskildes behov som avgör om bistånd ska beviljas och hur det i så fall ska utformas. Vanligt är att insatserna beskrivs som serviceinsatser eller omvårdnadsinsatser.

Serviceinsatserna kan till exempel vara praktisk hjälp med hemmets skötsel som städning och tvätt, hjälp med inköp och att uträtta ärenden på post- och bankkontor, hjälp med att laga mat eller distribution av färdiglagad mat.

Omvårdnadsinsatser kan till exempel vara hjälp för att kunna äta och dricka, klä sig och förflytta sig och sköta personlig hygien. Det kan också vara insatser som behövs för att bryta isolering eller för att den enskilde ska känna sig trygg och säker i sitt eget hem.

Regler för den enskildes rättsäkerhet

Regler för handläggning och dokumentation syftar till att garantera den enskildes rättssäkerhet. Avsikten med reglerna är att den enskilde ska få sin sak prövad och avgjord på ett sakligt och opartiskt sätt.

Biståndshandläggare arbetar på uppdrag av socialnämnden vars uppdrag utgår från
SoL. I socialtjänstlagen regleras de skyldigheter som socialnämnden har och den enskildes rättigheter. Även förvaltningslagen (1986:223), FL, styr biståndshandläggarnas arbete. Förvaltningslagen reglerar förhållandet mellan den enskilde och myndigheten.

Socialtjänstlagen på Sveriges riksdags webbplats

Förvaltningslagen på Sveriges riksdags webbplats

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Biståndshandläggaren tar emot ansökan om bistånd

När en person ansöker om stöd och hjälp med den dagliga livsföringen, exempelvis hemtjänst, är det en biståndshandläggare som tar emot ansökan. Det finns inga bestämmelser i lagstiftningen som reglerar hur en ansökan om bistånd måste vara utformad. En ansökan kan vara skriftlig eller muntlig. I biståndshandläggarnas uppgift ingår att hjälpa den enskilde att precisera sina behov och önskemål.

Utredning om behov, livssituation och omgivning

Utredningen består av att samla in uppgifter om den enskildes behov, livssituation och omgivningsfaktorer. Omgivningsfaktorer är den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken människor lever och verkar. Omgivningsfaktorerna kan vara underlättande eller hindrande. Utredaren ska fånga upp den enskildes uppfattning om sin situation, sina behov och hur dessa kan tillgodoses. Uppgifter från annan myndighet eller utomstående person får inte inhämtas utan den enskildes samtycke.

Arbetet med att samla in, analysera och väga samman olika uppgifter syftar till att skapa en allsidig, relevant och tillförlitligt underlag för nämndens beslut. I utredningsarbetet ingår även att formulera mål för insatsen.

Målen behöver vara konkreta så att det klart och tydligt anger vad som är önskvärt att uppnå med den insats som beviljats. Det finns krav på planering av insatser och att planeringen dokumenteras inom både socialtjänsten och andra närliggande områden. Handläggningen ska dokumenteras fortlöpande. Den enskilde har rätt till insyn i vad som dokumenteras.

Handläggningsprocessen avslutas med ett skriftligt beslut

I det skriftliga beslutet ska det framgå

  • vilken eller vilka insatser som har beviljats eller avslagits
  • beslutsmotivering
  • hur lång tid beslutet gäller
  • aktuellt lagrum, det vill säga hänvisning till ett visst bestämt ställe i aktuell lagtext 
  • beslutsfattare och beslutsdatum
  • hur beslutet kan överklagas vid helt eller delvis avslag.

Överklaga beslut

Ett beslut som angår den enskilde och som har gått henne eller honom helt eller delvis emot får överklagas genom förvaltningsbesvär om det i lag finns angivet att beslutet får överklagas genom förvaltningsbesvär. Förvaltningsbesvär innebär att domstolen kan pröva såväl beslutets läglighet som beslutets lämplighet. Beslut inom socialtjänsten överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Uppföljning av insats

Uppföljning av beslut behövs för att få kunskap om insatsens resultat för den enskilde. Har uppsatta mål nåtts med hjälp av insatsen?  Det är vanligtvis biståndsbedömaren som följer upp sina beslut.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser