Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Cancer Beskrivning

Beskrivning

Den vanligaste cancerformen bland kvinnor är bröstcancer och bland män prostatacancer. Andra vanliga cancerformer är lungcancer och cancer i magtarmkanalen.

​Varje år behandlas ungefär 75 000 patienter i slutenvården för cancer och andra tumörer.
Dödligheten i cancer har sjunkit under de senaste 40 åren och överlevnaden efter diagnos har ökat. Dessa förbättringar hänger bland annat ihop med att vården har förbättrat möjligheterna till tidig diagnos. Däremot ökar antalet diagnostiserade cancerfall, även med hänsyn till att befolkningsmängden ökar och de äldre blir allt fler.

Bröstcancer

Bröstcancer kan kännas som en knöl i bröstet eller armhålan. Knölen är ofta hård och kan vara öm eller inte ömma alls. Ett annat symtom på bröstcancer kan vara att blodig, brunaktig eller genomskinligt vattnig vätska kommer ur bröstvårtan. Ett sår på bröstet som inte läker, och som uppstått utan att man skadat sig, kan också vara ett tecken på bröstcancer.

Ungefär 80 procent av de som behandlas för bröstcancer lever i mer än tio år efter diagnosen. Genomsnittsåldern hos dem som får bröstcancer är 60 år, färre än 5 procent är yngre än 40 år. En av tio kvinnor i Sverige riskerar att få bröstcancer innan 75 års ålder.

Tjocktarmscancer

Cancer i tjocktarmen, koloncancer, är den näst vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor, och den tredje vanligaste hos män. Av dem som insjuknar är cirka 75 procent över 65 år. Risken att drabbas av tjocktarmscancer innan 75 års ålder är ungefär 1 på 50. Screening där man undersöker blod i avföringsprov pågår och förhoppningen är att det ska minska dödligheten i sjukdomen genom tidig upptäckt.

Symtom som kan tyda på tjocktarmscancer är

  • oftare avföring än tidigare
  • svårighet att tömma tarmen och en känsla av att inte kunna tömma tarmen helt
  • blödning från tarmen
  • avföringen innehåller blod eller slem 
  • buksmärtor
  • trötthet och hjärtklappning.

Ändtarmscancer

Cancer i ändtarmen, rektalcancer, är vanligare bland män än bland kvinnor i Sverige. Sjukdomen är relativt ovanlig före 50 års ålder, knappt 100 fall årligen. En till två personer av 100 riskerar att få diagnosen före 75 års ålder.

Prognosen har förbättrats de senaste decennierna, till stor del beroende på förbättrade behandlingsmetoder. Försök med screening pågår där man undersöker blod i avföringsprov och förhoppningen är att sådan screening ska minska dödligheten i sjukdomen genom tidig upptäckt.

Symtom på ändtarmscancer är att

  • man blöder från tarmen
  • avföringen innehåller blod eller slem
  • man har oftare avföring än tidigare
  • det är svårt att tömma tarmen och man har en känsla av att inte kunna tömma den helt.

Prostatacancer

Många märker inte av några symtom vid prostatacancer, men en del kan få en svagare urinstråle eller ha svårt att komma igång att kissa. Man kan behöva kissa väldigt ofta, bland annat flera gånger på natten. Men besvär med att kissa behöver inte bero på prostatacancer.

Som en följd av PSA-testning har antalet diagnostiserade tumörer i prostata ökat kraftigt. PSA står för prostataspecifikt antigen och provet tas i form av ett vanligt blodprov.

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Drygt 34 procent av all cancer hos män är prostatacancer. I Sverige lever i dag omkring 70 000 män som har eller har haft prostatacancer. Sjukdomen är ovanlig före 50 års ålder. En av åtta män riskerar att få prostatacancer före 75 års ålder. Femårsöverlevnaden är drygt 70 procent.

Lungcancer

Det vanligaste symtomet vid lungcancer är hosta. Andra symtom kan vara till exempel andfåddhet, pipande eller väsande andning, smärta i bröstkorgen eller att man får lunginflammation. Man kan också gå ner i vikt, tappa aptiten och vara ovanligt trött.

Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige men den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken. Sjukdomen har minskat bland män sedan 1980-talet men har samtidigt ökat stort bland kvinnor. Ökningen bland kvinnor speglar kvinnors ändrade rökvanor sedan 1950-talet. Andelen rökande kvinnor är i dag större än andelen rökande män. Vanligaste åldern att insjukna i lungcancer är runt 70 år, knappt ett hundratal personer varje år insjuknar före 50-årsåldern.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Beslut om subvention av läkemedel
Klassificering och koder
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser