Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Demenssjukdomar Demensutredning

Demensutredning

Tidig upptäckt av demenssjukdom är viktigt för att ge rätt vård och omsorg. Demensutredningen görs i olika steg. Först gör hälso- och sjukvården en grundläggande demensutredning. En utvidgad utredning görs vid behov.

​Det finns ett stort behov av att hälso- och sjukvården förbättrar diagnostiken så att man tidigt kan upptäcka demenssjukdom så att personer med demens kan få rätt vård och omsorg.

Basal demensutredning

Vid demensutredningen gör hälso- och sjukvården först en grundläggande utredning som kallas basal demensutredning.

En basal demensutredning syftar till att fastställa

 • om personen har en demenssjukdom eller annan sjukdom som orsakar symtomen
 • vilken typ av demenssjukdom det handlar om
 • vilka funktionsnedsättningar som demenssjukdomen medför och vad man kan göra för att minimera eller kompensera för dessa.

Vid en basal demensutredning grundar sig diagnostiken på

 • en bedömning av sjukdomshistoria
 • intervju med anhöriga
 • fysiskt och psykiskt tillstånd
 • test av kognitiv förmåga, det vill säga förmågan att minnas, tankeförmåga och förmåga att tolka omgivningen
 • bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga
 • blodprovstagning
 • provtagning av ryggmärgsvätska
 • strukturell hjärnavbildning med datortomografi eller magnetkamera för att upptäcka sjukdomstillstånd som kan förklara eller bidra till nedsatt förmåga att minnas, tänka och tolka omgivningen
 • strukturell avbildning av hjärnan görs också för att identifiera personer med Alzheimers sjukdom.

Hälso- och sjukvården avväger utredningsåtgärderna utifrån personens helhetssituation och behov. Om en person är svårt sjuk och utredningens resultat inte skulle ge personen ytterligare livskvalitet, bör en avvägning göras ifråga om alla utredningens delar ska genomföras.

Utvidgad demensutredning

Om den basala demensutredningen inte har gett tillräcklig information för att fastställa diagnos görs en utvidgad demensutredning.

Den utvidgade demensutredningen omfattar bland annat

 • fler tester av kognitiv förmåga
 • avbildning av hjärnan med magnetkamera
 • funktionell avbildning av hjärnan
 • provtagning av ryggmärgsvätska.

Beroende på vad som har kommit fram i den basala utredningen, och beroende på vad hälso- och sjukvården bedömer som nödvändigt i det enskilda fallet, används delar av den utvidgade utredningen.

Hälso- och sjukvårdens uppföljning

Hälso- och sjukvårdens uppföljning omfattar vanligtvis

 • en medicinsk undersökning
 • en läkemedelsgenomgång
 • en strukturerad bedömning av personens funktions- och aktivitetsförmåga
 • ett samtal med närstående.

Uppföljningen är särskilt viktig eftersom personer med demenssjukdom oftast är äldre personer som har ökad risk för andra sjukdomar och ofta behandlas med flera läkemedel.

Socialtjänstens uppföljning

Socialtjänstens uppföljning syftar till att bedöma om personen får sina behov tillgodosedda av socialtjänsten och i vissa fall hemsjukvården och om det är aktuellt att ompröva eller besluta om biståndsinsatser och hemsjukvård.

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten behöver tillsammans med den enskilde och närstående göra en gemensam bedömning av personens behov och tillsammans planera för hur behovet ska tillgodoses. En sådan gemensam bedömning är ofta en förutsättning för att personen får samtliga behov tillgodosedda.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella Kvalitetsregister
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser