Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Folkhälsa

Folkhälsa

Att folkhälsan i Sverige har förbättrats avspeglar sig i att medellivslängden fortsätter att öka. Den främsta orsaken till den ökande medellivslängden är att allt färre insjuknar i hjärt- och kärlsjukdomar. Bland dem som insjuknar har dödligheten minskat kraftigt.

 

​Under de senaste decennierna har hälsan förbättrats vilket avspeglar sig i att medellivslängden fortsätter att öka och ökar mer bland män än bland kvinnor. Medellivslängden i Sverige är idag  ungefär 83 år för kvinnor och 79 år för män.

Den främsta orsaken till den ökande medellivslängden är att allt färre insjuknar
i hjärt- och kärlsjukdomar och bland dem som insjuknar har dödligheten minskat kraftigt. Risken att dö i hjärtinfarkt har nära nog halverats de senaste 20 åren och risken att dö i stroke har minskat med en tredjedel. Minskad rökning samt lägre blodfetter och blodtryck gör att färre insjuknar.

Bättre behandlingsmetoder har bidragit till att risken att dö i hjärtinfarkt eller stroke minskat dramatiskt för både kvinnor och män. Cancerdödligheten visar inte samma positiva utveckling. Lungcancer minskar bland män men ökar bland kvinnor.

Övervikt och undervikt

Över hälften av både kvinnor och män över pensionsåldern är överviktiga. Övervikt är vanligare bland äldre än i yngre åldersgrupper. Bland de äldsta finns också många underviktiga, och en ofrivillig viktförlust bland äldre kan vara ett tecken på undernäring eller sjukdom.

Ängslan, oro och sömnbesvär

Besvär med ängslan och oro samt sömnbesvär är vanligt förekommande bland de äldre, och liksom i yngre åldrar är det vanligare bland kvinnor än bland män. Bland de allra äldsta, 85 år och äldre, rapporterar var tredje kvinna och närmare var femte man att de besväras av ängslan, oro eller ångest. En fjärdedel av alla självmord begås av personer över 65 år.

Dödsorsaker

De vanligaste dödsorsakerna bland äldre är hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Risken att insjukna i stroke eller hjärtinfarkt har minskat och insjuknandet har förskjutits till högre åldrar. Insjuknandet i cancer har däremot ökat, medan dödligheten har minskat. Detta beror på att cancer oftare upptäcks på ett tidigt stadium samt att behandlingarna mot cancer har blivit effektivare. De vanligaste cancerformerna bland äldre är prostatacancer, bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer och lungcancer.

Aktivt och hälsosamt åldrande

Dagens äldre motionerar betydligt mer än tidigare generationer. Andelen som ägnar sig åt trädgårdsarbete, promenader eller strövar i skog och mark har också ökat. Att känna sig delaktig och ha inflytande i sin vardag är betydelsefullt för en god hälsa.

Sedan 1980-talet har äldre personer fått en bättre funktionsförmåga och upplever själva att hälsan har förbättrats, men samtidigt är det fler som lever med långvarig sjukdom idag.

Statens folkhälsoinstitut har tagit fram fyra hörnpelare för ett gott åldrande som främjar folkhälsan bland äldre.

De fyra hörnpelarna är:

  • Social gemenskap och stöd. Att känna sig socialt delaktig är en förutsättning för att kunna förstå det samhälle vi lever i. Politiken, folkrörelserna, kulturen, folkbildningen och föreningslivet spelar en stor roll både för samhället och enskilda.
  • Meningsfullhet. Kan vara att känna sig delaktig i samhället eller att klara sig själv i vardagen – att själv kunna handla, laga mat eller besöka vänner.
  • Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet och utevistelse motverkar övervikt, förbättrar sömnkvaliteten, och främjar den mentala och sociala hälsan. Fysisk aktivitet kan vara viktigt för att behålla sin funktionsförmåga och sitt oberoende. 
  • Goda matvanor. Maten och trivsamma måltider har stor betydelse för hälsa och välbefinnande. Många äldre har redan goda matvanor och att främja dessa bidrar både till välbefinnande och till god hälsa.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser

​Folkhälsodata

Folkhälsodata innehåller statistik om hälsans bestämningsfaktorer och hälsoutfall och ger användaren möjlighet att göra uttag för egen bearbetning. I vissa fall finns även fördefinierade diagram och tabeller.

Folkhälsodata på Folkhälsomyndighetens webbplats

" "En bättre plats att åldras på

Vi lever allt längre i Norden och andelen äldre personer i befolkningen ökar. Att allt fler lever längre är naturligtvis mycket positivt, men innebär också stora utmaningar. För att möta det som brukar kallas för ”den demografiska utmaningen” behövs förebyggande arbete. Vi måste skapa samhällen där alla är inkluderade, tas i anspråk och kan leva aktivt och så långt möjligt kunna skjuta upp behovet av vård och omsorg. Detta är betydelsefullt, både för individen och för samhället.

En bättre plats att åldras på, NVC:s webbplats

Poddserie om åldersvänliga städer

I Nordens välfärdscenters poddserie om åldersvänliga städer talar man bland annat om hur vi vill bli bemötta som äldre, hur vi vill bo, vad som är viktigt att ha i sitt närområde och vad vi vill kunna bestämma över. I podden medverkar politiker, forskare, arkitekter, tjänstemän och representanter för ideella organisationer.

Poddserien på NVC:s webbplats