Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Brukar- och patientinflytande Hantering av synpunkter och klagomål i socialtjänsten

Hantering av synpunkter och klagomål i socialtjänsten

En person som är missnöjd med socialtjänstens insatser har rätt att framföra sina synpunkter och anmäla klagomål. Om personen är missnöjd med beslut som kommunen har fattat har personen rätt att överklaga beslutet. Allvarliga brister i socialtjänsten kan anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

​Om en person är missnöjd med socialtjänstens insatser har han eller hon rätt att framföra synpunkter och anmäla klagomål.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska den som bedriver socialtjänst ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. En viktig del i ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är att utreda klagomål och synpunkter.

Socialtjänsten ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från bland annat enskilda och deras närstående, personal, föreningar, andra organisationer och intressenter.

Det behöver vara tydligt hur brukare och närstående kan lämna synpunkter, både positiva och negativa, på vård och behandling och hur de ska hanteras och återkopplas.

Olika sätt att framföra synpunkter

Om en person är missnöjd med hur socialtjänstens insatser utförts kan personen framföra klagomål till personalen som utför insatsen eller deras arbetsledare. I en kommunal verksamhet kan personen även kontakta förvaltningsledningen eller politikerna i socialnämnden. I en privat verksamhet kan personen ta kontakt med en chef för arbetsledaren eller någon som representerar huvudmannen, till exempel ägaren eller styrelsen.

Personen kan också vända sig till den socialnämnd som fattat beslutet om insatsen. Nämnden representeras ofta av en biståndshandläggare eller en socialsekreterare. Det är alltid den beslutande nämnden som ansvarar för att personen verkligen får de insatser som han eller hon är beviljad. Nämnden ska också följa upp insatsen. Synpunkter och klagomål kan även framföras av anhöriga och närstående.

Överklaga beslut

En person som är missnöjd med beslut som socialtjänsten har fattat om insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, kan överklaga vissa beslut genom förvaltningsbesvär till förvaltningsdomstolen. Personen kan bara överklaga beslut som gäller personen själv. Men om beslutet gäller ett barn kan barnets föräldrar överklaga. Till exempel kan personen överklaga avslag på ansökan om bistånd enligt SoL till domstol.

Om socialtjänsten har fattat ett beslut som en person inte är nöjd med ska personen få beslutet skriftligt därifrån. Socialtjänsten ska också informera personen om hur man gör för att överklaga. Personen överklagar beslutet till förvaltningsrätten men skickar även överklagandet till socialtjänsten.

I överklagandet ska personen ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som personen begär.

Därutöver krävs bland annat att överklagandet

  • är undertecknat av personen eller av personens ombud
  • innehåller uppgifter om personens yrke, personnummer, postadress och telefonnummer
  • anger vilka omständigheter som ger stöd till att ändra beslutet.
Om den enskilde behöver hjälp med att utforma överklagandet är den beslutsfattande myndigheten skyldig att hjälpa till med det.

Allvarliga brister kan anmälas till IVO

Allvarliga brister i socialtjänsten kan anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. När IVO har tagit emot en anmälan tar myndigheten ställning till om de ska öppna ett tillsynsärende. Vem som helst kan anmäla klagomål till IVO:s regionala tillsynsavdelningar.

Klaga på socialtjänsten och LSS på IVO:s webbplats

Anmäla och rapportera på IVO:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser