Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Lokala värdighetsgarantier Intervju – I Norrköping ska de äldre känna tryggheten av att få säga vad de tycker

Intervju – I Norrköping ska de äldre känna tryggheten av att få säga vad de tycker

– Kärnan i våra lokala värdighetsgarantier innebär att vi vill skapa en sådan trygghet hos den äldre, att han/hon ska våga klaga ifall det är något som inte är bra. Det säger Brittmarie Jutvik, projektledare i Norrköpings kommun som arbetar med kommunens lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen.

Brittmarie Jutvik
​Brittmarie Jutvik

​Norrköpings kommun fick 2011 prestationsbidrag från Socialstyrelsen för att ta fram en ansökan om lokala värdighetsgarantier. Brittmarie Jutvik blev ansvarig på deltid för arbetet med framtagandet av den ansökan, och fortsatte på den resterande tiden med sitt vanliga arbete som enhetschef inom äldreomsorgen.

– Jag hade sedan tidigare varit väldigt intresserad av både värdegrundsarbete och bemötandefrågor, förklarar Brittmarie Jutvik. Från och med våren 2012 har hon sedan arbetat på heltid med Norrköpings kommuns värdegrundsfrågor och de lokala värdighetsgarantierna. 1 januari 2015 upphör specialsatsningen från Norrköpings kommun och då återgår hon till sin tjänst som enhetschef inom äldreomsorgen.

Reflekterande samtal viktigt för personalens självkännedom

Vård- och omsorgskontoret i Norrköping har slagit fast en strategi som går ut på att all personal i äldreomsorgen ska gå i reflekterande samtal. Syftet är att personalen ska få en god självkännedom för att kunna möta de äldre.

– Vi gör det här för att den nationella värdegrunden för äldreomsorgen och de lokala värdighetsgarantierna ska bli konkreta och fattbara för varje anställd, säger Brittmarie Jutvik.

– Vi är övertygade om att människor som ska ha till yrke att hjälpa och vårda andra människor, måste ha en grundläggande insikt i hur man själv fungerar i kontakt med andra.

– Samtalsledare för grupperna är undersköterskor som har gått en fem dagars utbildning, berättar Brittmarie Jutvik. Deltagarna kan ha med sig olika fallbeskrivningar eller ett etiskt dilemma som utgår från värdegrundsmaterialet.

– Fokus ligger på att reflektera över vad som händer med mig som personal i mötet med de äldre, och hur jag fungerar. Mycket forskning visar att vi måste kunna reflektera över oss själva för att kunna hjälpa andra personer.

All personal deltar i 10 reflekterande samtal-träffar som pågår 1,5 timme per gång. Dessa träffar sker var tredje vecka och personal från olika enheter blandas så att man kan lära av varandras tankar och erfarenheter. De reflekterande samtalen är obligatoriska för all personal och ska genomföras vart tredje år.

Processen för att ta fram de lokala värdighetsgarantierna

Det första halvåret 2012 arbetade Brittmarie Jutvik med fokus på att ta fram Norrköpings kommuns lokala värdighetsgarantier. Hon arbetade parallellt med dels en arbetsgrupp med grupp från Vård- och omsorgsnämnden nämnden, och dels med flera olika intressentgrupper.

– Jag träffade politikerna en gång i månaden, då vi diskuterade men då jag också framförde vad referensgrupperna ansåg var viktigt kring garantierna, säger Brittmarie Jutvik, som för övrigt kan konstatera att den politiska arbetsgruppen fortfarande är intakt efter tre år.

De olika referensgrupperna representerade:

 • Äldre på särskilda boenden
 • Anhöriga
 • Gäster på dagcentral
 • Brukare av Hemtjänst
 • Pensionärsorganisationer
 • Personal
 • Enhetschefer äldreomsorg
 • Biståndshandläggare

Brittmarie Jutvik hade fokusgruppintervjuer med grupper ur personal ur äldreomsorgen, gick igenom synpunkter från referensgrupperna, och rangordnade sedan de tre viktigaste punkterna.

– Den viktigaste posten var att den äldre ska själv få bestämma kring kontaktmannaskapet, det vill säga att man har en kontaktperson som man trivs med, och att man har samtal med den personen minst en gång i månaden.

Sommaren 2012 presenterade Brittmarie Justvik ett utvecklat förslag till lokala värdighetsgarantier för referensgrupperna sommaren 2012.

– Vi lade också ut det förslaget på kommunens hemsida så att allmänheten kunde få möjlighet att framföra sina synpunkter. Ordföranden i vård omsorgsnämnd hade en presskonferens så att vårt förslag uppmärksammades i både lokal TV och i våra dagstidningar Norrköpings tidningar och Folkbladet, berättar Brittmarie Justvik.
I december antog Vård- och omsorgsnämnden det slutgiltiga förslaget på de lokala värdighetsgarantierna.

Andra året – förankring och implementering

Andra året, via stimulansmedel 2013, blev nästa steg att först att förankra och sedan implementera de fastlagda värdighetsgarantierna ute i verksamheten. Brittmari Justvik var ute i de flesta av arbetsgrupper för att informera, och hon träffade även anhöriga. ”Då var jag ute så mycket som jag bara kunde”.

Parallellt under 2013 utbildades 47 värdegrundsledare med andra stimulansmedel för att utveckla värdegrundsarbetet. De gick tre dagars utbildning som utgick från Socialstyrelsens utbildningsmaterial Äldreomsorgens nationella värdegrund, vilket också köptes in till alla medarbetare.

– För att vi ska kunna göra de lokala värdighetsgarantierna konkreta så krävs det ett strategiskt värdegrundsarbete för hur vi gör i praktiken, säger Brittmarie Justvik.

Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial

I år arbetar Brittmarie Justvik med uppföljningen av de lokala värdighetsgarantierna, och en av utmaningarna med det är att inte göra arbetet för stort och komplicerat.

– Jag krånglade till det lite i början av det arbetet och skrev för mycket. Nu har jag kommit fram till att fortsätta det enkelt.

Brittmarie Justviks tips för att jobba med värdegrundsfrågor och lokala värdighetsgarantier:

 • Ha inte bråttom - ge tid till reflektion
 • Det kan finnas motstånd i organisationen, och frågorna kan upplevas som ”flummigt”. Därför är det viktigt att man ger det tid och utgår från den egna konkreta verksamheten.
 • Ledarskapet är viktigt – ledarna måste äga frågan och visa att detta är viktig.
 • Inse att dessa ”mjuka” frågor är stommen i verksamheten. Nöjda brukare ger nöjda anhöriga, som ger nöjd personal som på det sättet får en bra arbetsmiljö.

Norrköpings kommuns webbplats

Broschyr om lokala värdighetsgarantier på Norrköpings kommuns webbplats

Ansökan om prestationsersättning för arbete med lokala värdighetsgarantier

På Socialstyrelsens webbplats finns exempel på hur ansökningar om prestationsersättning för arbete med lokala värdighetsgarnatier och uppföljningsplaner kan se ut.

Exempel på ansökningar och uppföljningsplaner på Socialstyrelsens webbplats

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 

Film om processen med att arbeta med lokala värdighetsgarantier, från Socialstyrelsen.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

 Film om resultat av lokala värdighetsgarantier, från Socialstyrelsen.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

 Film om hur man kan fortsätta arbetet med lokala värdighetsgarantier, från Socialstyrelsen.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.