Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Nationell värdegrund för äldreomsorgen

Nationell värdegrund för äldreomsorgen

Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen har sin utgångspunkt i bestämmelser i socialtjänstlagen och handlar om att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

 

​Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen har sin utgångspunkt i bestämmelser som skrevs in i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, den 1 januari 2011. I Socialtjänstlagen infördes en bestämmelse om en nationell värdegrund för äldreomsorgen och en bestämmelse som tydliggör äldre personers ökade möjligheter till inflytande vid genomförandet av socialtjänstens insatser.

Bestämmelserna innebär i korthet att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att den äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Med detta avses bland annat att äldreomsorgen bör värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning.

Vården och omsorgen bör bidra till att den enskilde känner trygghet och meningsfullhet. Insatserna inom äldreomsorgen ska vara av god kvalitet och den äldre personen ska få ett gott bemötande.

Äldre personer ska i större utsträckning ha inflytande över när och hur beslutade insatser ska ges. Kommunerna kan kompensera äldre personer som inte fått den omsorg som de har rätt till. Det kan till exempel handla om kompensation när kommunen inte har gett ett beslut i tid, eller om kommunen inte kunnat ge en person det bistånd som socialnämnden har beslutat om.

Socialtjänstlagen på Sveriges riksdags webbplats

Regeringsuppdrag

Under våren 2010 fick Socialstyrelsen flera regeringsuppdrag som syftade till att skapa förutsättningar för att äldre ska få ett värdigt liv inom äldreomsorgen. Flera av uppdragen syftade till att den nationella värdegrunden skulle förankras och börjar tillämpas inom äldreomsorgen.

Ett av uppdragen var att upphandla en högskoleutbildning om att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen. Syftet var att skapa förutsättningar för att kursdeltagarna ska kunna arbeta med fokus på värdegrundsfrågor i sina verksamheter.

Ett annat uppdrag var att stödja framtagandet av lokala värdighetsgarantier. En lokal värdighetsgaranti är en detaljerad beskrivning av hur man lokalt i en kommun arbetar inom äldreomsorgen. Genom lokala värdighetsgarantier får den äldre, närstående och medborgare en bättre bild av vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen.

Bemötande som tema på Kunskapsguiden

Bemötandet är en viktig kvalitetsfaktor för hur äldre upplever hemtjänsten. I sitt bemötande bör personalen visa lyhördhet och empati. Äldre ska ha inflytande över sin vardag och kunna åldras med integritet och bibehållet oberoende. De ska bemötas med respekt.

Bemötande som tema på Kunskapsguiden

​​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 

 

Webbutbildning Nationell värdegrund i äldreomsorgen
 

Webbutbildningen Äldreomsorgens nationella värdegrund baseras på vägledningsmaterialet med samma namn.

 

Webbutbildningen Äldreomsorgens nationella värdegrund på Kunskapsguiden

Vägledning till stöd för att utforma lokala värdighetsgarantier

Genom lokala värdighetsgarantier kan kommunerna tydliggöra lokala service- och kvalitetsnivåer och medborgarna kan få en bättre bild av vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen. Värdighetsgarantierna ska ge ett mervärde för personerna som kommunerna vänder sig till, i jämförelse med gällande regelverk.

Hur lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen kan utformas är en vägledning som kan vara ett stöd för kommuner i arbetet med lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen.

Hur lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen kan utformas på Socialstyrelsens webbplats