Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Psykisk hälsa hos äldre personer Psykisk hälsa hos äldre personer

Psykisk hälsa hos äldre personer

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Depression är det vanligaste psykiska hälsoproblemet hos äldre personer. Social gemenskap, fysisk aktivitet och bra matvanor är några faktorer som är viktiga för att förebygga psykisk ohälsa hos äldre personer.

 

Äldretelefonen

Stödtelefon för äldre personer som mår psykiskt dåligt.

Telefon: 020-22 22 33

Vardagar 10-15

​God psykisk hälsa är en resurs som gör att vi kan växa som individer, lära oss nya saker, njuta av livet och uppleva det som meningsfullt. Mycket kan göras för att främja psykisk hälsa och välbefinnande hos äldre personer.

Under de senaste 50 åren har antalet personer över 65 år mer än fördubblats. Ökningen beror främst på en minskad dödlighet i alla åldrar. Det är en positiv utveckling både för den enskilda och för samhället. I åldrarna över 65 år har även hälsan påtagligt förbättrats. Äldre personers egna upplevelser av sitt hälsotillstånd bekräftar den utvecklingen. Studier visar att 86 procent av dem som är 75 år eller äldre anser att deras hälsotillstånd är gott eller mycket gott. Men åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar.

Psykisk ohälsa hos äldre personer kan debutera under åldrandet, men kan också ha börjat tidigare i livet och inneburit en långvarig funktionsnedsättning. Åldrandet innebär en tid som ger utrymme för reflektion kring det levda livet. Äldre personer med psykisk ohälsa kan ha upplevt svårigheter tidigare i livet, som de inte har bearbetat. Åldrandet kan vara en utlösande faktor som gör att de inte orkar förtränga händelsen längre.

Det finns ungefär 150 000 äldre med depression, 100 000 med ångesttillstånd och 100 000 med psykotiska tillstånd. Andelen äldre personer med depression bedöms vara så omfattande att man kan tala om det som ett folkhälsoproblem.

27 procent av kvinnorna och 14 procent av männen i åldern 65–79 år har lätta eller svåra besvär med ängslan, oro eller ångest.

Det är mellan 300 och 400 personer över 65 år per år som begår självmord vilket motsvarar cirka en fjärdedel av alla som begår självmord.

Att förebygga psykisk ohälsa hos äldre personer

Det finns fyra områden som är speciellt viktiga för att äldre personer ska må bra:

 • Social gemenskap och delaktighet. Att känna sig socialt delaktig är en förutsättning för att kunna förstå det samhälle vi lever i. Det i sin tur gör att vi känner meningsfullhet.
 • Meningsfullhet. Att känna sig behövd. Möjligheten att kunna påverka och känna delaktighet är grundläggande för en god hälsa.
 • Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet och utevistelse förbättrar sömnkvaliteten och främjar den mentala och sociala hälsan. Fysisk aktivitet kan vara viktigt för att behålla sin funktion och sitt oberoende.
 • Bra matvanor. Många äldre har redan goda matvanor och att främja dessa bidrar till välbefinnande och god hälsa.

Vården och omsorgen om äldre personer med psykisk ohälsa

Äldre personer med psykisk ohälsa kan behöva hjälp att komma igång på morgonen, organisera sin tid och bryta isolering. Hemtjänstpersonalen som arbetar med äldre personer med psykisk ohälsa behöver tid till att bygga upp ett förtroende så att den äldre personen ska känna sig trygg med personalen. Det är inte alltid man förstår att den äldre personen har psykisk ohälsa förrän man har samtalat med personen ett tag.

Depression och ångest

Depression tillhör det vanligaste psykiska hälsoproblemet hos äldre personer. Andelen äldre personer med depression bedöms vara så omfattande att man kan tala om det som ett folkhälsoproblem. Runt 27 procent av kvinnorna och 14 procent av männen i åldern 65–79 år uppger att de har lätta eller svåra besvär med ängslan, oro eller ångest. Många av dem varken diagnostiseras eller behandlas.

Symtomen vid depression skiljer sig mellan yngre och äldre. Det är vanligt att äldre personer söker vård för kroppsliga besvär istället för psykiska symtom. Det finns även samband mellan depression och demenssjukdom.

Orsakerna bakom depressioner hos äldre personer är både biologiska och psykosociala. De biologiska orsakerna är kopplade till åldrandet och förändringar i hjärnan. De psykosociala orsakerna handlar om att äldre personer av naturliga skäl blir utsatta för olika stressande faktorer som förlust av partner, försvagad kropp, svåra sjukdomar, social identitet och existentiell ångest.

Ångest är ofta både vanligt och långvarigt och förekommer många gånger tillsammans med depression och hos äldre, oftast som en del av ett depressionssyndrom. Ångest är också vanligt vid en begynnande demenssjukdom.

Demenssjukdomar

Risken att drabbas av demens ökar med stigande ålder. Demenssjukdomar är livslånga och medför psykiskt lidande för de drabbade och deras anhöriga. Ångest och sömnstörningar är vanligt tidigt i demensförloppet.

Demenssjukdomar kan ibland förväxlas med andra psykiska sjukdomar initialt och vice versa. Depressioner i samband med demenssjukdomar är ofta svårupptäckta och de båda sjukdomstillstånden kan på olika sätt dölja varandra. Demenssjukdomar kan även leda till annan psykisk ohälsa som depression, psykos och beteendeförändringar.

Psykotiska tillstånd

Psykotiska tillstånd kännetecknas av förekomsten av vanföreställningar, vantolkningar och hallucinationer. Det vanligaste psykotiska tillståndet hos äldre personer är paranoida vanföreställningar.

​​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Film från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om psykisk ohälsa hos äldre personer.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer, eller se den på Youtube.

Äldres psykiska hälsa på SKL:s webbplats

 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser

​Behov av kunskap om äldre personers psykiska hälsa

Nio myndigheter med uppdrag inom vård och omsorg arbetar tillsammans för att ta fram bättre kunskap om psykisk ohälsa hos äldre personer.

I olika uppdrag arbetar myndigheterna med

Rådet för statlig styrning med kunskap

Myndigheterna som samverkar i uppdragen med att ta fram bättre kunskap om psykisk ohälsa hos äldre personer ingår i rådet för statlig styrning med kunskap.

Rådet ska verka för att styrningen med kunskap blir ett stöd för huvudmännen och professionen, och att den är samordnad, effektiv och anpassad till deras behov.

Myndigheterna som ingår i rådet för statlig styrning med kunskap och är följande:

 • Socialstyrelsen
 • E-hälsomyndigheten
 • Folkhälsomyndigheten
 • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
 • Inspektionen för vård- och omsorg
 • Läkemedelsverket
 • Myndigheten för delaktighet
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.