Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Undernäring

Undernäring

Undernäring är ett tillstånd där brist på energi eller näringsämnen orsakar försämring av kroppssammansättning, funktionsförmåga eller sjukdomsförlopp.

 

​Tecken på undernäring

Det är viktigt att både hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter har kunskap om hur vården och omsorgen i ett tidigt skede kan upptäcka riskfaktorer hos den enskilde som på sikt kan leda till undernäring.

Tidiga tecken på undernäring kan exempelvis vara:

  • mat som inte äts upp, gammal mat i kylen
  • en allt mindre mängd mat som inhandlas
  • en försämrad aptit
  • löst sittande kläder, ringar och klocka.

Tecken på undernäring

" "Att förebygga och behandla undernäring – Kunskapsstöd i hälso- och sjukvård och socialtjänst ​

Kunskapsstödet ger stöd att identifiera personer med risk för undernäring innan undernäringen uppstår och att tillförsäkra personer med undernäring eller med risk för undernäring en näringstillförsel som är anpassad efter deras behov.

Att förebygga och behandla undernäring – Kunskapsstöd i hälso- och sjukvård och socialtjänst ​på Socialstyrelsens webbplats

​Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring

Föreskriften på Socialstyrelsens webbplats

​Definitioner av undernäring

Risk för undernäring kan betraktas som ett medicinskt tillstånd med en ökad risk för sjuklighet och dödlighet och beskrivs därför ofta i samband med identifiering av undernäring.

Sjukdomsrelaterad undernäring med inflammation är tillstånd som har fler bakomliggande orsaker än ett otillräckligt näringsintag. Den systemiska inflammation som driver på nedbrytningen av kroppens vävnader ses vid sjukdomar som exempelvis cancer, kronisk obstruktiv lungsjukdom och inflammatoriska tarmsjukdomar.

Sjukdomsrelaterad undernäring utan inflammation är tillstånd mer förknippat med sjukdomar som på olika sätt påverkar förmågan att äta, såsom neurologiska sjukdomar eller sjukdomar som orsakar sväljproblem, men det kan också vara psykiatriska sjukdomar som påverkar möjligheten att äta som exempelvis anorexia nervosa.

Icke sjukdomsrelaterad undernäring kan relatera till hunger och svält, socioekonomi eller psykologiska faktorer som ensamhet eller depression.

​Att förebygga trycksår, undernäring och fall 

" "Webbutbildningen från Region Skåne syftar till att öka kunskapen kring tre riskområden – trycksår, undernäring och fall. Målet är att ingen patient ska skadas under vårdtiden.

​Att förebygga trycksår, undernäring och fall

" "Undernäring

Kunskapsstödet innehåller en sammanställning av åtgärder för att förebygga och behandla sjukdomsrelaterad undernäring inom den slutna vården.

Undernäring på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats