Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Uppföljning av barnkonventionens genomslag vid tillämpning av LSS

Uppföljning av barnkonventionens genomslag vid tillämpning av LSS

Uppföljning av barnkonventionens genomslag vid tillämpning av LSS redovisar en uppföljning av hur principen om barnets bästa tillvaratas i bedömningar, beslut och planering av insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag: Uppföljning av barnkonventionens genomslag vid tillämpning av LSS

​Uppföljning av barnkonventionens genomslag vid tillämpning av LSS redovisar en uppföljning av hur principen om barnets bästa tillvaratas i bedömningar, beslut och planering av insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Rapporten innehåller en analys av vilka hinder som finns för att uppfylla barnperspektivet vid handläggning av LSS-insatser till barn.

Tidigare kartläggningar av barnkonventionens genomslag har visat att barnperspektivet inte uppfylls i tillräcklig utsträckning vid tillämpningen av LSS. Denna bild bekräftas av resultaten från Socialstyrelsens uppföljning, framför allt när det gäller svårigheter att få barn delaktiga i ärenden som rör dem. Handläggare tycks ha svårt att bedöma vad som är barnets bästa, speciellt i situationer när de upplever att barn och föräldrar uttrycker olika behov. Resultaten tyder även på att handläggare inte verkar arbeta med barnets bästa som ett tillvägagångsätt på det sätt som barnrättskommittén beskriver det. Barnets bästa är inte heller ett kriterium för att bevilja insatser enligt LSS. Resultaten av uppföljningen tyder på att de allra flesta handläggarna brukar träffa barnet åtminstone en gång under utredningen. När i handläggningsprocessen det brukar ske beror bland annat på barnets ålder.

Resultaten av uppföljningen ger en överblick av vilka komplexa orsaker som finns till att barnperspektivet inte uppfylls i tillräcklig utsträckning. Förutsättningarna är dock olika i kommunerna. Det som kan vara ett hinder i en kommun behöver därför inte vara det i en annan kommun. Sådana hinder kan till exempel vara:

  • Handläggare får inte tillräcklig erfarenhet av att handlägga ärenden om insatser enligt LSS till barn. Orsaken till detta kan vara ett relativt litet antal utredningar om LSS-insatser till barn i kommunen.
  • Handläggare har inte tillräckliga kunskaper om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser eller om kommunikation med personer som har nedsatt kommunikationsförmåga. Det kan bero på att handläggaren inte har en grundutbildning där dessa kunskapsområden ingår, att han eller hon inte har fått tillgång till fortbildning eller tillgång till kontinuerlig handledning.
  • Handläggare har inte tillgång till någon form av kommunikationsstöd i sitt arbete med handläggningen av LSS-ärenden eller har inte fått utbildning i användandet.
  • Kommunernas organisation med uppdelning mellan social barn- och ungdomsvård och funktionshindersomsorg gör det svårt att se helheten runt barn med funktionsnedsättningar.

Tidigare kartläggningar har noterat att personalomsättning och problem med att rekrytera ny personal påverkar barnkonventionens genomslag vid tillämpning av LSS.

Uppföljning av barnkonventionens genomslag vid tillämpning av LSS är utgiven av Socialstyrelsen.

Uppföljning av barnkonventionens genomslag vid tillämpning av LSS på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?