Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Bistånd enligt LMA för personer som ansökt om uppehållstillstånd enligt den s.k. gymnasielagen

Bistånd enligt LMA för personer som ansökt om uppehållstillstånd enligt den s.k. gymnasielagen

Den 1 juli 2018 ändrades den så kallade gymnasielagen. Ändringarna avser ny möjlighet för tidsbegränsat uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga för studier på gymnasienivå. Ansökan görs enligt 16 f § i lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

​Vissa ensamkommande unga över 18 år som ansöker om tillstånd enligt de nya bestämmelserna har sedan tidigare fått avslagsbeslut (beslut om utvisning eller avvisning) på ansökan om uppehållstillstånd, och tidsfristen för frivillig avresa från Sverige har löpt ut. Denna grupp unga har alltså inte längre en pågående asylansökan som prövas av antingen Migrationsverket eller domstol. När ansökan om uppehållstillstånd enligt de nya bestämmelserna görs omfattas den sökande av 1 § första stycket 3 lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) :
 ”1 § i denna lag ges bestämmelser om sysselsättning för och bistånd till utlänningar som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt att vistas här medan ansökan prövas."
Migrationsverket eller domstol får efter ansökan om uppehållstillstånd enligt de nya bestämmelserna besluta att verkställighet av det tidigare avslagsbeslutet ska stoppas (inhiberas). 

Ansökan om bistånd enligt LMA

Om den unges tidigare rätt till bistånd enligt LMA har upphört att gälla, exempelvis för att tidsfristen för frivillig avresa kopplat till tidigare avslagsbe-slut har löpt ut, och Migrationsverket eller domstol beslutat att stoppa verkstäl-ligheten av det tidigare avslagsbeslutet, har den unga efter anmälan till Migrat-ionsverket på nytt en rätt till bistånd enligt 11 a § LMA.
Enligt 9 § LMA lämnas bistånd i form av dagersättning och särskilt bidrag till sökande som avses i 1 § första stycket 3. Bistånd lämnas av socialnämnden i den kommun där den unge vistas (3 a § andra stycket LMA). Det är kommunen som tar emot och prövar ansökan. Ansökan till kommunen ska vara skriftlig, och innehålla en förklaring på heder och samvete att de uppgifter om ekonomiska och personliga förhållanden som lämnats i ansökan är riktiga. Förklaringen ska vara underskriven av den sökande (8 § förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?