Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Magnetkamera användbar metod vid åldersbedömning

Magnetkamera användbar metod vid åldersbedömning

Magnetkameraundersökning är en användbar metod för att bedöma åldern på pojkar. För flickor är osäkerheten däremot större. Bedömningen av om någon är barn eller vuxen är också svårare ju närmare 18-årsgränsen personen är. Det visar en ny studie som Blekinge Tekniska Högskola och Karolinska Institutet utfört på uppdrag av Socialstyrelsen.

​Socialstyrelsen har haft i uppdrag av regeringen att fördjupa kunskapen om magnetkamera som metod för medicinsk åldersbedömning av 18-årsgränsen. Syftet med studien har varit att undersöka hur bra magnetkamera är på att avbilda benmognad, det vill säga omvandling av brosk till skelett, och hur benmognaden i sin tur korrelerar med åldern i folkbokföringen.

Deltagarna i studien har valts ut från befolkningsregistret via ett urval där kön, ålder och föräldrars födelseland, inom eller utom Sverige, skulle vara lika fördelat. De som velat vara med har själva fyllt i ett frågeformulär om sin hälsa, fysiska aktivitet och pubertetsmognad.

Studien har även undersökt hur ett antal bakgrundsfaktorer påverkar benmognaden. Resultaten tyder inte på att föräldrarnas födelseland spelar roll för tillförlitligheten. Inte heller socioekonomi, fysisk aktivitet, självskattad pubertet eller BMI tycks bidra till förbättrad tillförlitlighet.

Säkerheten varierar med åldern

För flickor under 18 år är tillförlitligheten betydligt lägre än för pojkar. Det förklaras av att benmognaden sker tidigare hos flickor än hos pojkar. Å andra sidan är tillförlitligheten i bedömningen högre för kvinnor än för män 18 år eller äldre. Studien bekräftar att säkerheten varierar efter åldersgrupp. Bedömningen av om någon är barn eller vuxen blir svårare ju närmare 18-årsgränsen man kommer.
– Det finns i dag ingen medicinsk metod som med hundraprocentig säkerhet kan fastställa en persons ålder. Men den nya studien bekräftar att magnetkameraundersökning är en användbar metod för åldersbedömning, framför allt för pojkar. Den som ska använda metoden måste ta hänsyn till att målgruppen i studien kan skilja sig från en tänkt användarmålgrupp, säger Lars-Torsten Larsson, avdelningschef på Socialstyrelsen.
Slutredovisning av Socialstyrelsens uppdrag att fördjupa kunskapen om magnetkameraundersökning som metod för bedömning av 18-årsgränsen har skett i samråd med Rättsmedicinalverket. Rapporten vänder sig i första hand till regeringen, men även till berörda myndigheter.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?