Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Uppehållstillstånd utifrån nya gymnasielagen - rätt till försörjning, boende och vård

Uppehållstillstånd utifrån nya gymnasielagen - rätt till försörjning, boende och vård

Den så kallade nya gymnasielagen infördes den 1 juli 2018 och innebar en ny möjlighet till tidsbegränsat uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga för studier på gymnasienivå.

​En del ungdomar över 18 år som har ansökt om uppehållstillstånd enligt de nya bestämmelserna har inte någon pågående prövning av sin asylansökan hos vare sig Migrationsverket eller domstol, utan har tidigare fått avslagsbeslut som har vunnit laga kraft. När dessa ungdomar ansöker om uppehållstillstånd i enlighet med nya gymnasielagen och avlägsnandebeslutet inhiberas är de inte att betrakta som asylsökande utan som tillståndssökande enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA)

Denna text rör rätten till ekonomiskt stöd till försörjning och boende samt hälso- och sjukvård för de ungdomar som: 

  • Är sökande enligt den nya gymnasielagen.
  • Har fått uppehållstillstånd genom den nya gymnasielagen.  

Läs mer om bistånd enligt LMA för personer som ansökt om uppehålls-tillstånd enligt den s.k. gymnasielagen på Kunskapsguiden.

Försörjning och boende

Under tiden mellan ansökan om tillstånd fram till beslut om beviljat tillstånd

Tillståndssökande har enligt LMA rätt till dagersättning och särskilt bidrag men inte rätt till logi. Bistånd lämnas av socialnämnden i den kommun där utlänningen vistas och kan återsökas hos Migrationsverket.
Fråga uppkommer om vilket ansvar socialnämnden har att ordna boende för dessa ungdomar utifrån bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL). Det saknas praxis på området och det är därför oklart hur en prövning av socialnämndens ansvar för boende enligt SoL skulle falla ut vid en domstolsprövning. Socialnämndens yttersta ansvar för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver samt möjligheten för socialnämnden att lämna bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL ger ändå kommunen möjligheter att erbjuda insatser frivilligt. 

Under tiden efter beslut om beviljat tillstånd

Efter att uppehållstillstånd har meddelats upphör rätten till bistånd enligt LMA för den som bor i eget  boende (EBO). Då blir SoL fullt ut tillämplig. Alla som vistas i en kommun kan ansöka om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. En individuell prövning enligt SoL behöver göras. Om den sökande får ett avslagsbeslut kan han eller hon överklaga detta till allmän förvaltningsdomstol.

I 2 kap. SoL finns regler om ansvarsfördelningen mellan kommuner. Där framgår det att huvudregeln är att den kommun där den enskilde vistas ansvarar för stöd och hjälp. Vistelsekommunens ansvar begränsas först när det står klart att en annan kommun har ansvaret. Vistelsekommunen ska vara garanten för att det alltid finns en kommun som har ett ansvar när inte någon annan har det. Det innebär att den kommun som tar emot en ansökan om biståndsinsatser aldrig kan avvisa eller avsluta ett ärende utan att vara överens med en annan kommun om vem som bär det huvudsakliga ansvaret (proposition 2010/11:49).

Socialnämnden har inte någon generell skyldighet att ordna fram en bostad åt bostadslösa. Enligt praxis (RÅ 2004 ref 130) har det dock ansetts att det finns en skyldighet för socialnämnden att lämna bistånd med att skaffa bostad för den som är helt bostadslös och har speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad. Om bistånd med att skaffa bostad ska utgå till de ungdomar som avses här får avgöras efter en individuell bedömning i varje enskilt fall.

Ungdomar som bor på anläggningsboende när uppehållstillstånd beviljas  

De som bor på ett av Migrationsverkets anläggningsboenden när de beviljas uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen bedöms fortsatt omfattas av LMA. De har möjlighet att bo kvar på boendet under den tid som uppehållstillståndet gäller och har då rätt till bistånd enligt den lagen i form av exempelvis boende och dagersättning. (Se 8 § andra stycket LMA samt Sveriges Kommuner och Landsting, PM: Ny möjlighet till uppehållstillstånd – några frågor och svar om regelverket, kommunens skyldigheter och statlig ersättning m.m. 2018-11-19)

Vårdinsatser enligt SoL

Både de ungdomar som har ansökt om uppehållstillstånd för gymnasiestudier och de som har beviljats sådant tillstånd kan ha rätt till vissa vårdinsatser enligt SoL. Utgångspunkten är att ensamkommande barn och unga ska erbjudas insatser på samma villkor som andra. En bedömning av vårdbehovet behöver göras i varje enskilt fall.

Hälso- och sjukvård

Under tiden mellan ansökan om tillstånd fram till beslut om beviljat tillstånd

Tillståndssökande personer omfattas inte av vare sig lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. eller lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i landet utan nödvändiga tillstånd. Det finns däremot en möjlighet för landstingen att själva ta ställning till att tillståndssökande ska beviljas subventionerad vård under den tid då ansökan om uppehållstillstånd handläggs av Migrationsverket. En rätt till omedelbar akut vård föreligger alltid för tredjelandsmedborgare som vistas i landstinget. Vid sådan vård tar landstingen ofta ut hela vårdkostnaden av patienten.

Under tiden efter beslut om beviljat tillstånd

Om beslut om uppehållstillstånd ges kommer den unge ha rätt till subventionerad hälso- och sjukvård med stöd av hälso- och sjukvårdslagen (HSL) på samma villkor som andra som är bosatta i landstinget.

​Migrationsverket - Uppehållstillstånd för gymnasiestudier

På Migrationsverkets webbplats finns information riktad till professionen och till den som söker uppehållstillstånd, vad som gäller och hur man går tillväga.

Uppehållstillstånd för gymnasiestudier på Migrationsverkets webbplats

​Skolverket - Ensamkommandes utbildning 

Ensamkommande barn och ungdomar är en del av Sveriges nyanlända elever. Att följa nyanlända och vid behov flerspråkiga elevers parallella språk- och kunskapsutveckling och organisera utbildningen efter resultaten är en förutsättning för god måluppfyllelse. På Skolverkets webbplats hittar du vad som gäller i grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildning, yrkesutbildning på gymnasienivå, komvux och särvux.

Unga som fått uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen – lägesbild i maj 2019

190612. För många unga ensamkommande finns en risk att framtiden återigen blir oviss. Flera myndigheter pekar på att det i vissa fall råder oklarheter kring förutsättningarna för att de unga ska beviljas förlängt uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Kunskapscentrum för ensamkommande barn har fortsatt att följa konsekvenserna av gymnasielagen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman