Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Vård som inte kan anstå

Vård som inte kan anstå definierar omfattningen av den hälso- och sjukvård samt tandvård som ska erbjudas asylsökande personer över 18 år. Nedan finns stöd för hälso-och sjukvården i bedömningen när asylsökande eller papperslösa barn och unga ska erbjudas vård och behandling.

Barn under 18 år 

Barn som är asylsökande eller vistas i landet utan tillstånd ska erbjudas fullständig vård, det vill säga hälso- och sjukvård enligt de villkor som gäller för i landet bosatta barn enligt hälso- och sjukvårdslagen.  

Unga över 18 år 

Landstinget ska erbjuda unga från 18 år ”vård som inte kan anstå” enligt lagen om hälso-och sjukvård åt asylsökande med flera (2008:344) och enligt lagenom om hälso-och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga papper.

Vård som inte kan anstå

Till den vård som inte kan anstå kan bland annat räknas: 
  • Vård och behandling, inklusive följdinsatser, av sjukdomar och skador där även en måttlig fördröjning kan innebära allvarliga följder för patienten (prop. 2007/08:105 s. 28 ff.).
  • Vård för att motverka ett mer allvarligt sjukdomstillstånd.
  • Vård för att undvika mer omfattande vård och behandling.
  • Vård för att minska användningen av mer resurskrävande akuta behandlingsåtgärder.
  • Hjälpmedel vid funktionshinder om inte patienten kan få tillgång till det på annat sätt.
  • Sjukresor.
  • Hjälpmedel.
  • Transport och tolk i samband med vårdtillfället. (prop 2012/13:109)

Behandling och bedömning

I en behandlingssituation är det endast den som ansvarar för behandlingen som kan avgöra vilken behandling som bör sättas in. Bedömningen ska göras särskilt omsorgsfullt när det gäller personer med särskilda behov på grund av till exempel tortyr, allvarliga övergrepp eller trauma. Vid en bedömning av om en behandling kan anstå eller inte måste hänsyn tas till hur lång tid personen kommer att stanna i Sverige.  Landstingen kan dock erbjuda vård i större omfattning än vad som anges i regelverken.
Det kan det vara svårt för vårdpersonalen att i enskilda fall göra en medicinsk bedömning av om vården kan anstå. Det är framförallt tidsperspektivet som är svårt att bedöma. Detta eftersom det är oklart hur länge personen kommer att vistas i landet. Där kan Migrationsverkets uppgifter om handläggningstider vara till hjälp. Socialstyrelsen kan dock endast konstatera att det är den som ansvarar för behandlingen som avgör vilken behandling som bör sättas in.
”Vård som inte kan anstå” är avsett att vara en utvidgning av den vård som definieras som omedelbar. Begreppet tillkom år 1994 och har allt sedan dess använts i såväl överenskommelser som förordningar för att definiera omfattningen av den hälso- och sjukvård samt tandvård som ska erbjudas personer över 18 år, asylsökande med flera. 

​Vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar

På Socialstyrelsens webbplats finns stödmaterial och samlad information för dig som i ditt arbete i vården och omsorgen möter asylsökande och andra flyktingar.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?