Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Bedömningsmetoder och insatser Barnavårdskarriärer – en studie av risktecken och insatser för unga vuxna som varit föremål för omfattande interventioner från socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård

Barnavårdskarriärer – en studie av risktecken och insatser för unga vuxna som varit föremål för omfattande interventioner från socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård

Barnavårdskarriärer redovisar några resultat och slutsatser från en studie av 20 individer som under uppväxten varit föremål för omfattande interventioner från skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Studien är resultatet av ett forskningsuppdrag inom ramen för projektet Psynk – psykisk hälsa barn och unga vid Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

​Studien består av material från akter och journaler samt från intervjuer. Forskarna har sökt samtycke till att:

  • granska akter och journaler från socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård
  • intervjua den unge om uppväxtsituation, samhällets stödinsatser och dennes egen uppfattning kring det stöd som givits henne eller honom
  • kontakta föräldrar för förfrågan om deltagande i intervju för att komplettera kunskapen om den unges uppväxtsituation och samhällets stödinsatser. 

Stor variation på de olika ärendena

Det visar sig vara en stor variation på de olika ärendena, både i problematik, i omfattning på insatser och i hur situationen är i dag för de unga vuxna som deltagit i studien. I cirka hälften av fallen dokumenterades risktecken före 6 års ålder. 9 av 20 hade godkända betyg i årskurs 9 och 11 stycken har idag arbete eller studerar.

Slutsatser

Avseende hur samhället svarat på risktecken och behov dras bland annat följande slutsatser av studien:

  • skolfrånvaro är ett vanligt risktecken som måste uppmärksammas
  • bristande kontinuitet i kontakterna med exempelvis socialtjänsten framförs som ett stort problem i intervjuer med de unga
  • dokumentationens kvalitet varierar stort mellan de olika verksamheterna. Socialtjänstens dokumentation är i allmänhet omfattande men dock syns få tecken på att man utvärderat insatsernas resultat
  • placeringar har i vissa fall inneburit en positiv förändring för den unge men i andra fall framstår den som en mer destruktiv insats som mest erbjuder kontakter med negativa förebilder.
Barnavårdskarriärer – en studie av risktecken och insatser för unga vuxna som varit föremål för omfattande interventioner från socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård är resultatet av ett forskningsuppdrag inom ramen för projektet Psynk – psykisk hälsa barn och unga vid Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. 
Hjälpte informationen på den här sidan dig?