Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Behov av nationella kunskapsstöd inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – Behovs- och problemanalys avseende god vård

Behov av nationella kunskapsstöd inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – Behovs- och problemanalys avseende god vård

Behov av nationella kunskapsstöd inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innehåller en behovs- och problemanalys med fokus på god vård. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

​Behov av nationella kunskapsstöd inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innehåller en behovs- och problemanalys som visar behov av nationella kunskapsstöd om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bland barn och unga. Rapporten innehåller också rekommendationer på åtgärder som bör vidtas.

Samråd och dialog med myndigheter, Sveriges Kommuner och Landsting och professions- och patientorganisationer inom vården och skolan visar att det behövs nationell samordning, långsiktighet och samverkan mellan olika aktörer för att barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska få tillgång till god och jämlik vård och stöd. Av stor betydelse är ett hälsofrämjande perspektiv, tidig upptäckt och tidiga insatser samt multiprofessionellt omhändertagande. Detta behövs för att bland annat kunna förebygga negativa konsekvenser som depression, ångest och skolfrånvaro bland barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Behov av nationella kunskapsstöd

För närvarande saknas nationella riktlinjer för vård och stöd vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bland barn och unga. Det råder konsensus, baserat på samråd och dialog med myndigheter och intresseorganisationer, att det finns behov av att ta fram nya nationella kunskapsstöd inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Nationella riktlinjer behövs eftersom det i dag förekommer skillnader i hur olika verksamheter utreder och behandlar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Riktlinjerna behövs även eftersom ny kunskap utvecklats och ny forskning tillkommit de senaste åren. Vidare varierar tillgången till vård och stöd regionalt. Det finns också behov av att se över flera delar av vårdkedjan och fastställa hur en neuropsykiatrisk utredning bör genomföras, till exempel vid symtom på adhd. I dag saknas nationella kunskapsstöd som inkluderar hela vårdkedjan och alla vårdnivåer och som vänder sig till beslutsfattare. Hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt samt medvetenhet om samsjuklighet bör vara vägledande.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer i kombination med andra åtgärder kan bidra till nationell samordning, enhetlig klinisk praxis och förbättrad god vård.

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och professionen behöver anpassade kunskapsstöd

Det kan även behövas nationella kunskapsstöd riktade till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och professionen inom vården och skolan. Kunskapsstöden kan bidra till ökad delaktighet för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Nationell samordning för god vård

Variationen är i dag stor vad gäller vårdens och skolans organisation och förutsättningar och det behövs därför nationell samordning och samverkan för en fungerande vårdkedja så att barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar erbjuds god vård oavsett var de bor. Vidare har personer med adhd och autismspektrumtillstånd olika behov och olika samsjuklighet både inom dessa diagnosgrupper och mellan dessa diagnosgrupper, vilket måste beaktas.

Det kan även finnas behov av regionala centrum med ansvar för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med ett nationellt uppdrag om bland annat kunskapsstyrning, vilket kan bidra till fortsatt utveckling av samverkan och samarbete mellan huvudmännen och professionen där hela vårdkedjan och alla vårdnivåers uppdrag inkluderas.

Behov av nationella kunskapsstöd inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?