Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Förbättrad dokumentation inom den sociala barn- och ungdomsvården

Förbättrad dokumentation inom den sociala barn- och ungdomsvården

Det går att förenkla och förbättra dokumentation av journal och beslutsunderlag inom ramen för aktuell lagstiftning förutsatt att BBIC kan användas mer flexibelt. Det visar ett utvecklingsarbete som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har bedrivit i syfte att förbättra och effektivisera dokumentationen i social barn-och ungdomsvård.

​Utvecklingsarbetet har finansierats av regeringen och bedrivits i samarbete med 29 kommuner i sex län och respektive regional utvecklingsledare.

Projektet inleddes med en förstudie, som bestod av en litteraturstudie, intervjuer med brukarorganisationer samt en enkätundersökning riktad till de socialsekreterare som skulle delta i projektet.
Litteraturstudien visade en samstämmig problembild när det gäller dokumentationen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Forskningen visar på de etiska riskerna med en alltför omfattande och irrelevant dokumentation.

Brukarorganisationerna Maskrosbarn och Maskrosföräldrar önskade mer information och delaktighet, frågor som är nära kopplade till dokumentationen.

Majoriteten av socialsekreterarna rapporterade att de ägnade för mycket tid på dokumentation och upplevde att det var särskilt tidskrävande och svårt att dokumentera journalanteckningar, beslutsunderlag samt mål med insatser.

Resultat

Projektet har visat på vinster med att dokumentera mer koncist i journal och beslutsunderlag. Mängden irrelevant information har minskat, utan att den har blivit rättsosäker eller otydlig. Förbättringarna har skett inom lagens ram men med förtydliganden i BBC:s beslutsunderlag. Utgångspunkten har varit att beslutsunderlaget bara ska innehålla det som har direkt betydelse för beslutet i ärendet och ska anpassas efter vad saken gäller.

Förbättringsbehov

Socialtjänstens arbete är lagstyrt och styrs av en mängd regler vad gäller dokumentation. Projektet har visat att det finns en stor osäkerhet över vilka regler som styr handläggning och dokumentation, var reglerna går att hitta och hur de ska tolkas. Det behövs ett samlat stöd för rättstillämpningen av relevanta lagrum och regler som styr den sociala barn- och ungdomsvården.
Projektet har också identifierat stora förbättringsbehov då det gäller utformande, genomförande och uppföljning av insatser. Projektdeltagarna och brukarna anser att BBIC-strukturen för dokumentationen av insatser och uppföljning är alltför omfattande och otydlig.
SKL behöver ge kommunerna fortsatt stöd för att få en stabil och attraktiv socialtjänst med fokus på organisation, arbetsmiljö och kompetensfrågor. Stöd för mer användarvänliga och effektiva IT-stöd är en högprioriterad fråga.  
Hjälpte informationen på den här sidan dig?