Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Samordnad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa – slutrapport av ett regeringsuppdrag

Samordnad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa – slutrapport av ett regeringsuppdrag

Samordnad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa – slutrapport av ett regeringsuppdrag är en slutrapport av uppdraget att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom psykisk ohälsa. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Samordnad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa – slutrapport av ett regeringsuppdrag

​Samordnad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa – slutrapport av ett regeringsuppdrag är en slutrapport av uppdraget att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom psykisk ohälsa. Rapporten innehåller bland annat en beskrivning av de insatser som gjorts. 

Om uppdraget

Socialstyrelsen har under 2013 fått i uppdrag av regeringen att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa. Uppdraget ska genomföras tillsammans med Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, Folkhälsomyndigheten och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Uppdraget avslutas i december 2015. 

Flera insatser till stöd för utvecklingen inom området psykisk ohälsa har genomförts

Myndigheterna har genomfört insatser inom följande områden:
 • Adhd 
 • Samverkan kring barn och unga 
 • Samordnad individuell plan 
 • Samsjuklighet – somatisk ohälsa 
 • Självskadebeteende 
 • Depression och ångestsyndrom 
 • Självmordsprevention avseende barn och unga 
 • Hetsätningsstörning 
 • Implementering av missbruksförebyggande metoder 
 • Tidiga insatser till barn och unga
Insatsen kring adhd har varit den mest omfattande. Den har visat på betydelsen av mer samlade lanseringar och kunskapsmaterial som flera myndigheter står bakom.

Flera förbättringsområden

Dialogen med verksamheter, yrkesverksamma och brukare har visat på flera förbättringsområden när det gäller att göra myndigheternas kunskap lättare att använda. Framför allt har pekats ut att myndigheternas kunskapsunderlag måste:
 • utgå från behov 
 • vara lätta att hitta 
 • vara mer samordnade 
 • vara enkla och lättillgängliga
 • ha tydliga målgrupper och anpassas efter dem.
Utifrån detta har myndigheterna arbetat för att göra det lättare för verksamheterna att använda den kunskap som myndigheterna tar fram. Bland annat har myndigheterna utvecklat ett arbetssätt för att ta fram målgruppsanpassade stödprodukter i form av till exempel broschyrer, kortversioner och filmer.

En modell för brukardelaktighet har utvecklats

Modellen har utvecklats av myndigheterna tillsammans med Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, för att öka brukardelaktigheten i myndigheternas kunskapsstyrande arbete. Modellen har testats under 2015, men det behövs ett fortsatt utvecklingsarbete kring implementering av modellen.

Syfte och mål för uppdraget har huvudsakligen uppnåtts

Syftet med uppdraget är att bidra till en samordnad, behovsanpassad, välplanerad och långsiktig statlig styrning med kunskap inom området psykisk ohälsa. Målet är att ge verksamheterna det kunskapsstöd som behövs för att tillgodose behoven hos patienter, brukare och anhöriga. Även om det behövs ett fortsatt utvecklingsarbete är en sammanfattande slutsats att myndigheterna genom sitt arbete huvudsakligen uppnått syfte och mål för uppdraget.
Samordnad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa – slutrapport av ett regeringsuppdrag är utgiven av Socialstyrelsen.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?