Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Stödboende för barn och unga 16–20 år – Delrapport

Stödboende för barn och unga 16–20 år – Delrapport

Stödboende infördes som ny placeringsform för barn och unga den 1 januari 2016. Rapporten redovisar resultatet av det inledande arbetet med den nya placeringsformen stödboende för barn och unga 16-20 år. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Stödboende för barn och unga 16–20 år utvärderar den nya placeringsfor-men stödboende för barn och unga i åldern16–20 år, som infördes i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, den 1 januari 2016. Stödboende är en placeringsform för barn och unga i åldern 16–20 år som bedöms kunna bo i eget boende med anpassat stöd och som inte behöver sådana vård- och behandlingsinsatser som motiverar en placering i hem för vård eller boende (HVB). Rapporten redovisar det inledande arbetet med stödboende.

Kunskapsstödet presenterar resultaten av en intervjustudie med sju kommuner för att få deras erfarenheter av stödboende. Studien visar bland annat följande:

  • Alla intervjuade kommuner har inte något stödboende men de har satt igång processen med att skapa platser på stödboende. Det varierar hur långt man har kommit i processen. Planerna gäller främst målgruppen ensamkommande barn.
  • Flera kommuner nämner att de har börjat anpassa sig till det nya ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga som förväntas träda i kraft i juli 2017. Ersättningen för HVB-placeringar kommer då att bli lägre och därför vill kommunerna skapa stödboendeplatser i stället.
  • Kommunerna har svårt att hitta lämpliga lokaler för stödboenden, till stor del på grund av att bostadsmarknaden är ansträngd och det råder konkurrens inom kommunen om de befintliga lägenheterna.
  • Kommunerna har även svårt att omvandla befintliga HVB till stödboende på grund av lokalernas utformning. Exempelvis säger kommunerna att det kan vara svårt att skapa egna boenden utan att ha kvar institutionskänslan.
  • Det lyfts också fram att fler gemensamma utrymmen innebär större behov av personal, eftersom det då behövs mer tillsyn

Stödboende för barn och unga 16–20 år är utgivet av Socialstyrelsen.

Stödboende för barn och unga 16–20 år på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?