Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Utsatta barns hälsa – resultat av en undersökning av fysisk och psykisk hälsa hos barn vars behov utreds av socialtjänsten

Utsatta barns hälsa – resultat av en undersökning av fysisk och psykisk hälsa hos barn vars behov utreds av socialtjänsten

Utsatta barns hälsa – resultat av en undersökning av fysisk och psykisk hälsa hos barn vars behov utreds av socialtjänsten visar påtagliga brister i hur barnhälsovården, elevhälsan och tandhälsovården möter behov hos barn som lever i riskmiljöer. Resultaten är baserade på läkarundersökningar på 120 barn i åldrarna 0–18 år som var föremål för en barnskyddsutredning i socialtjänsten. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Utsatta barns hälsa – resultat av en undersökning av fysisk och psykisk hälsa hos barn vars behov utreds av socialtjänsten visar att barnhälsovården, elevhälsan och tandhälsovården är viktiga för tidig upptäckt av riskfaktorer och hälsoproblem som kan bidra till en ogynnsam utveckling. Ändå finns det påtagliga brister i hur dessa verksamheter möter behoven hos barn som lever i riskmiljöer. Det nät som är tänkt att fånga upp tecken på fysisk och psykisk ohälsa har för grova maskor, och utsatta barn missas när samma erbjudande om förebyggande hälsovård ges till alla barn.

Fakta om studien

Utsatta barns hälsa – resultat av en undersökning av fysisk och psykisk hälsa hos barn vars behov utreds av socialtjänsten omfattar 120 barn i åldern 0–18 år från arton kommuner i Skåne och Kronobergs län. Barnen läkarundersöktes under perioden september 2010 till och med augusti 2011 i samband med att deras behov av skydd eller stöd utreddes av socialtjänsten enligt 11 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453) och att socialtjänsten ansåg att det fanns behov av en läkarbedömning. Orsakerna till att en läkarbedömning efterfrågades har inte undersökts, och resultaten ska inte tolkas som en beskrivning av den procentuella fördelningen av fysisk och psykisk hälsa bland alla barn vars behov utreds av socialtjänsten. Läkarundersökningarna genomfördes enligt anvisningarna i utrednings- och dokumentationssystemet Barns behov i centrum (BBIC).

Vid läkarundersökningarna konstaterades hög grad av såväl fysisk som psykisk ohälsa. Totalt remitterades vartannat undersökt barn för fortsatt utredning och vård till somatisk mottagning eller till barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Av de barn som remitterades hade 80 procent fysiska symtom. Många barn behövde flera remisser. Sammanlagt skrevs 99 remisser för 61 barn.

Risker för framtida fysisk och psykisk ohälsa

Som grupp uppvisade de läkarundersökta barnen en stor sårbarhet och det går inte att bortse från risker för allvarlig framtida fysisk och psykisk ohälsa för många av barnen. Det är därför särskilt allvarligt att de hälsovårdande verksamheterna inte har nått dessa barn eller undersökt deras situation och behov tillräckligt väl innan socialtjänsten inledde utredning. Det behövs effektivare arbetssätt för att bevaka hälsan hos barn som inte har vuxna som kan stödja och företräda dem så att de inte ska riskera att bli utan den hälsovård som är avsedd för alla barn. I det sammanhanget är det viktigt att uppmärksamma sambandet mellan fysisk och psykisk hälsa.

Resultaten understryker också vikten av att socialtjänsten får ett tydligt och användbart stöd i BBIC för att undersöka barnens fysiska och psykiska hälsa inför en placering.
Tidigare studier och uppföljningar har visat att barn som har varit i samhällsvård löper stora risker för att utveckla fysisk och psykisk ohälsa och att deras behov inte uppmärksammas och tillgodoses tillräckligt väl trots det särskilda ansvar som samhället tagit på sig för dem genom placeringen. Denna studie visar att det dessa problem ofta också är aktuella innan en utredning inom socialtjänsten blir aktuell eller att en placering beslutas.

Utsatta barns hälsa – resultat av en undersökning av fysisk och psykisk hälsa hos barn vars behov utreds av socialtjänsten är utgiven av Socialstyrelsen.

Utsatta barns hälsa – resultat av en undersökning av fysisk och psykisk hälsa hos barn vars behov utreds av socialtjänsten på Socialstyrelsens webbplats​​​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?