Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Meddelandeblad Ansvar för stöd till asylsökande över 18 år

Ansvar för stöd till asylsökande över 18 år

Huvudregeln är att Migrationsverket har huvudansvaret för mottagandet av asylsökande personer som är över 18 år eller har registrerats som att de är över 18 år. Kommunens yttersta ansvar enligt SoL kan dock aktualiseras om den enskildes behov inte kan tillgodoses genom Migrationsverket. Vård med stöd av 3 § LVU påverkas inte av att den unge blir 18 år. 

Migrationsverket har huvudansvaret

 Migrationsverket har huvudansvaret för mottagandet av vuxna asylsökande. Det framgår av 2 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.(LMA). Migrationsverket ska enligt samma lag erbjuda sökande plats på en förläggning samt registrera alla sökande vid en sådan oavsett om de vill utnyttja den erbjudna platsen eller inte. Om personen tidigare har varit anvisad till en kommun övergår ansvaret till Migrationsverket i samband med att personen fyller eller registreras som 18 år. 

I propositionen inför LMA står det att mottagandet så långt det är möjligt måste vara individuellt anpassat med särskild hänsyn till barn, krigsskadade och andra med särskilda behov. Många asylsökande har traumatiska upplevelser bakom sig och är i fysiskt eller psykiskt dåligt skick. Den som behöver särskild omvårdnad måste få sådan anpassad till behoven.

Kommunens ansvar enligt socialtjänstlagen, SoL

När det handlar om vuxna asylsökande har alltså Migrationsverket i första hand ansvaret för att tillgodose den sökandes behov. Om behoven inte kan tillgodoses genom Migrationsverket, kan kommunens yttersta ansvar enligt 2 kap. 1 § SoL aktualiseras. 

Alla som vistas i en kommun kan ansöka om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. En individuell prövning enligt SoL behöver göras. Om den sökande får ett avslagsbeslut kan han eller hon överklaga detta till allmän förvaltningsdomstol.

I 2 kap. SoL finns regler om ansvarsfördelningen mellan kommuner. Där framgår det att huvudregeln är att den kommun där den enskilde vistas ansvarar för stöd och hjälp. Vistelsekommunens ansvar begränsas först när det står klart att en annan kommun har ansvaret. Vistelsekommunen ska vara garanten för att det alltid finns en kommun som har ett ansvar när inte någon annan har det. Det innebär att den kommun som tar emot en ansökan om biståndsinsatser aldrig kan avvisa eller avsluta ett ärende utan att vara överens med en annan kommun om vem som bär det huvudsakliga ansvaret (proposition 2010/11:49).

Kommunens ansvar enligt lagen om vård av unga, LVU

Vård med stöd av 3 § LVU (de så kallade beteendefallen) påverkas inte av att den unge fyller 18 år under vårdtiden. Vården kan endast upphöra av det skälet att den unge inte längre är i behov av vård eller att han eller hon fyller 21 år.

Nämnden ska noga följa vården av en ungdom som vårdas enligt LVU. När vård med stöd av LVU inte längre behövs ska socialnämnden besluta att vården ska upphöra. Detta framgår av 13 a § och 21 § LVU.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?