Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Trotssyndrom och uppförandestörning Intervju med Björn Kadesjö – författare till Barn som utmanar

Intervju med Björn Kadesjö – författare till Barn som utmanar

Björn Kadesjö har skrivit en bok om barn med adhd och andra beteendeproblem. Syftet med boken är att öka förståelsen för de barn och ungdomar som har ett svårhanterligt sätt att fungera. Här berättar han lite närmare om boken Barn som utmanar.

Foto på Björn Kadesjö
​Björn Kadesjö, överläkare i
barnneuropsykiatri.

​Socialstyrelsen har tagit fram fem kunskapssammanfattningar om barn med psykisk ohälsa som vänder sig till lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Tanken är att personalen ska få tillgång till aktuell kunskap som de kan använda när de möter barn och unga med tecken på psykisk ohälsa.

Björn Kadesjö har skrivit en bok om barn med adhd och andra beteendeproblem. Han arbetar som överläkare i barnneuropsykiatri vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Här berättar han lite närmare om boken Barn som utmanar.

Öka förståelsen för barn och ungdomar som utmanar

Boken Barn som utmanar riktar sig till personal i förskolan och skolan. Syftet är att öka förståelsen för de barn och ungdomar som har ett för omgivningen svårförståeligt eller svårhanterligt sätt att fungera.

– Även om boken riktar sig till lärare och elevhälsopersonal kan den vara användbar också för föräldrar och andra som möter barn, säger Björn Kadesjö.

Tidiga tecken på adhd eller beteendeproblem

Med utagerande beteendeproblem avses problem eller symtom som omgivningen reagerar på. Dessa beteenden kan finnas hos i stort sett alla barn och det gäller därför att känna igen när det är betydelsefulla symtom.

– I förskoleåldern kan det handla om ett splittrat, överaktivt beteende med svårigheter att fördjupa sig i en meningsfull sysselsättning. Det kan också vara svårigheter att kontrollera sitt humör med utbrott mot vuxnas krav eller täta konflikter med jämnåriga. I skolåldern blir uppmärksamhetssvårigheter och koncentrationsproblem mer tydliga, liksom svårigheter i inlärningssituationen, berättar Björn Kadesjö.

Genom att bara notera att ett barn trotsar kan man inte veta om ett barns beteende är vanligt trots som hör utvecklingen till eller om det handlar om trotsproblem.

– Protester mot vuxnas krav är en del i de flesta barns utveckling. Men om styrkan i protesterna och omfattningen ställer till problem för barnet själv och dess omgivning är det illavarslande tecken, förklarar Björn Kadesjö.

Viktigt att skapa förståelse för barnets villkor

Det är viktigt att skapa förståelse för barnets villkor så att kraven, bemötandet, hjälpen och den pedagogiska planeringen anpassas till hans eller hennes förutsättningar. Detta kan kräva att man utreder barnets kognitiva förutsättningar och inlärningskapacitet, liksom om de har andra problem som ångest eller depression.

– Skolan måste skapa en fungerande inlärningssituation för alla barn. Det kan vara en stor pedagogisk utmaning som kräver kunskap hos de vuxna och stöd till den enskilde läraren, menar Björn Kadesjö.

– Som lärare kan man stötta barnet genom att visa eleven sin förståelse för dess svårigheter med rimliga krav och förväntningar, en väl strukturerad skoldag med tydlig vägledning och uppföljning av dess skolprestationer.

Viktigaste skydds- respektive riskfaktorerna

Barn har större chans att möta svårigheter på ett konstruktivt sätt om de upplever att de kan överblicka, förstå och se ett sammanhang i sin situation.

I dag finns en hel del kunskap om vilka faktorer som bidrar till att ett utagerande beteendeproblem uppkommer och efterhand förstärks. Dessa faktorer rör såväl barnens egna förutsättningar som förhållandena omkring dem, i familjen, förskolan eller skolan och den övriga närmiljön.

– Skyddsfaktorer respektive riskfaktorer handlar dels om barnets förutsättningar, såsom begåvning och förekomst av inlärningssvårigheter, dels om förhållanden i hemmiljö och skola. En viktig riskfaktor är då barnet har ett uppgivet förhållningssätt till skolan, säger Björn Kadesjö.

Samverkan kring barnet sker på olika nivåer

Omfattande beteendeproblem kräver välplanerade insatser i flera av barnens miljöer. Insatserna måste göras i nära samverkan med föräldrar och elevhälsoteam eller barnhälsovård och ofta också aktörer utanför förskolan eller skolan, till exempel personer inom socialtjänsten. Ibland är det nödvändigt att ta kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin för att fördjupa bedömningen.

– Samverkan kring barnet behövs på olika nivåer. Förskolan och skolans samverkan med hemmet är grunden för en bra vardag. Men samverkan mellan sjukvården och skolan är också viktig i de fall barnet är föremål för insatser inom sjukvården. Det kan också handla om att barnet behöver andra samhällsinsatser, till exempel för att skapa meningsfulla fritidsintressen, förklarar Björn Kadesjö.

​Barn som utmanar – barn med adhd och andra beteendeproblem

Barn som utmanar ska ge vägledning för att lättare upptäcka och hjälpa barn och ungdomar som har adhd och andra beteendeproblem.

Barn som utmanar

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Beslut om subvention av läkemedel
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella Kvalitetsregister
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
 

 Hälsoproblem