Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Samtal med barn Avslutning och återkoppling

Avslutning och återkoppling

Det är ofta bra att inleda en avslutande fas med att göra en sammanfattning av samtalet. En bra sammanfattning kan stärka barnets förståelse och kan förhindra att det håller inne med frågor och funderingar. Det är viktigt att barnet bekräftar att sammanfattningen stämmer.

​Med utgångspunkt från sammanfattningen kan man sedan fråga barnet om det har något mer att berätta eller fråga om.

Skapa trygghet och inge hopp

En lugn och tydlig avslutning kan bidra till att barnet upplever överblick, kontroll och ro när det lämnar samtalet. Tempot och tonfallet i samtalet behöver vara lugnare och anpassat till att man snart ska skiljas åt. En bra avslutning är viktig för att få barnet att känna trygghet och hopp om framtiden, även om det finns bekymmer just nu.Tryggheten kan handla om att barnet har en känsla av sammanhang; att barnet förstår vad som händer, varför det händer och hur barnet ska hantera det som händer. Som professionell behöver du vara uppmärksam på den ångest och de skuldkänslor som ett barn kan känna efter att ha berättat utelämnande saker om till exempel sina närmaste. Det är viktigt att barnet inte lämnar samtalet med en känsla av skuld, nederlag eller dålig självkänsla för att det inte har kunnat beskriva och förklara tillräckligt bra.

Sammanfattning att utgå från

Fundera över om det återstår något viktigt, eller om det är något som sagts som du behöver återkomma till för ett förtydligande. En bra sammanfattning kan stärka barnets förståelse och kan förhindra att det håller inne med frågor och funderingar.
Det är viktigt att få sammanfattningen bekräftad av barnet, så att man vet att barnet känner igen sig och har förstått. Fråga sedan barnet hen vill berätta eller fråga om något mer.

Var tydlig med vad som händer efter samtalet

Du behöver vara tydlig och konkret med vad som kommer hända efter samtalet; när du eller någon annan kommer höra av sig, när ett eventuellt nästa möte eller besök är och vad som kommer hända härnäst. Det är viktigt att komma ihåg att inte lova för mycket, eller väcka förväntningar som inte går att infria.

Återkoppla till föräldrarna

Om barnet har haft ett samtal utan sina föräldrar behöver ni komma fram till hur återkopplingen till föräldrarna ska gå till. Du kan börja med att diskutera med barnet om något behöver återkopplas och i så fall vad. Därefter kan man diskutera om barnet ska berätta själv, tillsammans med dig eller om du ska göra det medan barnet hör på eller helt själv. Om barnet är starkt känslomässigt berörd när samtalet ska avslutas, behöver föräldern eller annan vuxen som väntar på barnet, uppmärksammas på detta, så att barnet blir väl omhändertaget.

Innan ni säger hejdå

Strax innan man ska säga ”hej då” är det bra att helt lämna den djupare och allvarligare nivån, och hjälpa barnet att lugna sig känslomässigt och återvända till vardagen. Ett sätt kan vara att fråga barnet vad det ska göra precis efter samtalet eller vad det ska göra resten av dagen. Innan ni skiljs åt är det ofta också av betydelse att barnet får kontaktuppgifter till och information om hur och när det går att nå den som är professionell. Om det inte är du som ska träffa barnet framöver, är det viktigt att barnet får veta det.

Återkoppling efter samtalet

Ett uppföljande samtal kan vara ett sätt att höra hur barnet mår, ibland kanske redan dagen därpå.  Vissa uppföljande samtal kan lika väl genomföras på telefon.
Ett uppföljande samtal kan vara ett sätt att utvärdera samtalet genom att fråga barnet hur barnet uppfattade samtalet och vad det ledde till; vad som var bra och mindre bra. Det visar respekt för barnet, och sätter barnets upplevelser i centrum.

Att samtala med barn - kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso-och sjukvården samt tandvården

Alla kan prata med barn. Alla kan också utveckla sin förmåga att prata med barn. Socialstyrelsens kunskapsstöd Att samtala med barn  ger en generell och grundläggande bas, till stöd för professionella i att samtala med barn. Kunskapsstödet riktar sig till alla som har samtal med barn inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård. Med barn avses alla under 18 år.

Att samtala med barn - kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso-och sjukvården och tandvården på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar

​Stiftelsen Allmänna barnhuset

På Stiftelsen Allmänna barnhusets webbplats hittar du:

Att intervjua barn - vägledning för socialsekreterare (pdf)

Barn och ungas rätt i vården (pdf)

Barnen vill –Vågar vi (pdf)