Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Samtal med barn Förberedelser inför samtal

Förberedelser inför samtal

Barnrättskommittén beskriver i sina allmänna kommentarer till barnkonventionen att förberedelse är ett av fem avgörande steg för att effektivt kunna förverkliga barnets rätt att komma till tals. Barnet behöver känna till denna rättighet, och få veta hur, när och var samtalet kommer äga rum och vilka som kommer att delta.

Försök att i förväg ta reda på så mycket om barnet som är nödvändigt för situationen. En viktig utgångspunkt är att både känna till barnets begränsningar och potential för vad hen kan prestera och förstå, som språkliga färdigheter, social mognad och känslomässiga och beteendemässiga reaktioner. Annat som kan vara bra att känna till är barnets fritidssysselsättning, bästa kompisar och liknande.

Om barnet har en funktionsnedsättning behöver du skaffa dig kunskap om just den funktionsnedsättningen och vilken betydelse den har för barnet.

Frågor att ställa dig själv inför samtalet:

 • Vilket syfte har samtalet?
 • Vilka behov har barnet av det här samtalet?
 • Hur kan du på bästa sätt beskriva din roll?
 • Vilken kunskap och insikt har barnet om sammanhanget?
 • Hur blir jag själv påverkad av samtalets tema?

Praktiska omständigheter att ta ställning till:

 • Om föräldrarna ska delta i samtalet.
 • Om tolk behövs.
 • Hur samtalet ska dokumenteras, om det till exempel ska spelas in.
 • Hur den rumsliga miljön ser ut – om den är lugn, trygg och barnvänlig, hur möbleringen kan tänkas påverka samtalet och mötet.
 • Val av mötesplats. Du kan fråga efter barnets önskemål och behov. Ibland kan det vara bra att byta miljö för mötet, till exempel vara utomhus.
 • Kan samtalet ske via telefon, chatt eller sms?
 • Hur många och hur långa samtal?
 • Vilka material, verktyg och hjälpmedel kan behövas i mötet med just det här barnet?
 • Struktur för samtalet. Det hjälper barnet att berätta och skapar trygghet.

Att samtala med barn - kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso-och sjukvården samt tandvården

Alla kan prata med barn. Alla kan också utveckla sin förmåga att prata med barn. Socialstyrelsens kunskapsstöd Att samtala med barn  ger en generell och grundläggande bas, till stöd för professionella i att samtala med barn. Kunskapsstödet riktar sig till alla som har samtal med barn inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård. Med barn avses alla under 18 år.

Att samtala med barn - kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso-och sjukvården och tandvården på Socialstyrelsens webbplats (pdf)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar

​Stiftelsen Allmänna barnhuset

På Stiftelsen Allmänna barnhusets webbplats hittar du:

Att intervjua barn - vägledning för socialsekreterare (pdf)

Barn och ungas rätt i vården (pdf)

Barnen vill –Vågar vi (pdf)