Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Samtal med barn Samtalet i relation till föräldrarna

Samtalet i relation till föräldrarna

Flera avgörande frågor när det gäller samtal med ett barn handlar om att hantera barnets relation till förälderarna. Det handlar exempelvis om du ska prata enskilt med barnet eller om föräldrarna ska vara med, hur samtalet och barnet påverkas av föräldrarnas närvaro och hur du kan se till att fokus hela tiden ligger på barnet.  Varje situation och barn är unik.

​Inför varje samtal med ett barn behöver du göra en bedömning av hur delaktig föräldrarna ska vara i samtalet. En viktig del av den bedömningen är barnets syn på föräldrarnas delaktighet. Det handlar sällan om antingen eller; antingen önskan om att vara helt själv eller att föräldrarna tar samtalet helt själva. Det är därför bra att öppna för diskussion med barnet på vilket sätt det önskar att föräldrarna är delaktiga. Det beror också på den specifika situationen, det aktuella ämnet och en bedömning utifrån barnets ålder och mognad.

Det är lätt hänt att barnets behov och önskningar kommer i skymundan för föräldrarnas behov och önskningar, därför kan du behöva hjälpa barnet att komma till tals i förhållande till föräldern. Barnet kan också välja ha med en stödperson som inte är en förälder.Det kan framför allt vara angeläget när samtalet ska beröra sådant som barnet känner är känsligt att prata om inför en förälder.

Vid misstanke om att föräldrarna utsätter barnet för något

Om det finns en misstanke om att en förälder utsätter barnet för försummelse, någon typ av övergrepp eller misshandel behöver den vuxna professionella göra en noggrann bedömning av hur denna förälders delaktighet ska se ut. I sådana fall behövs oftast samtal med barnet utan föräldrarnas närvaro bland annat eftersom barns lojalitet med sina föräldrar är ett hinder för att kunna vara ärlig.

Föräldrarna en viktig resurs för trygghet

För många barn är det viktigt att ha med sig en trygg vuxen i samtalet som barnet är tillsammans med i vardagen. I de flesta fall är det barnets förälder. Föräldrarnas roll kan variera beroende på barnets ålder, mognad och situation men det främsta syftet är att barnet ska känna sig tryggare. För barn som har svårighet att kommunicera kan det vara viktigt att ha med en förälder eller annan viktig vuxen som stöd. För barnet kan det vara bra att ha någon att dela sina tankar med efter samtalet. Ofta räcker det med att föräldrarna ges en lyssnande roll.

Föräldrarna kan hindra barnets fria beskrivningar

Barn känner ofta stor lojalitet till sina föräldrar, vilket kan leda till att de snarare säger det som gör föräldrarna nöjda, än det som de själva verkligen tycker och tänker.  Barnet kan också begränsas av att inte vilja såra eller oroa föräldrarna eller vara rädd för konsekvenserna av att berätta vissa detaljer.
Det finns risk att föräldern mer aktivt kan påverka barnets möjlighet att berätta fritt genom att avbryta, prata i barnets ställe, tysta barnet eller ”hänga ut” det.  I sådana situationer är du som professionell vuxen den unges företrädare och har till uppgift att skydda barnet och stärka  dess möjligheter att fritt komma till tals.

Olika sätt att hantera föräldrarnas delaktighet

Utgångspunkten i alla samtal med barn är att barnet ska vara i fokus. Även när barnet är mycket litet, och även om de egentliga mottagarna för informationen eller frågorna är föräldrarna, fungerar det ofta att tala direkt till barnet. Om föräldrarna är där, är dess huvudsakliga uppgift att vara ett stöd.

Samarbete med föräldrarna

Om barnet ser att det finns en god kontakt mellan föräldern och dig kan det i sig skapa en god grund för samtalet. Om föräldern blir lugnare, blir barnet ofta det också.

Varva mellan att ha med föräldrarna och inte 

Vid enskilda samtal med barnet är det brukligt att på olika sätt varva samtal med barnet själv med samtal tillsammans med förälder, under ett och samma tillfälle. Hur detta mer konkret läggs upp varierar. Föräldern kan exempelvis delta i början och i slutet av samtalet, alternativt bara i början eller i slutet.

Samtal tillsammans med föräldrarna

Barnet är i fokus även om föräldrarna är med i rummet. Det innebär att föräldrarna som regel har en mer passiv roll. Detta behöver vara tydligt för både föräldern och barnet. Du kan tydliggöra det genom att exempelvis ge föräldrarna regler och visa med kroppsspråk att du riktar dig just till barnet.

Att samtala med barn - kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso-och sjukvården samt tandvården

Alla kan prata med barn. Alla kan också utveckla sin förmåga att prata med barn. Socialstyrelsens kunskapsstöd Att samtala med barn  ger en generell och grundläggande bas, till stöd för professionella i att samtala med barn. Kunskapsstödet riktar sig till alla som har samtal med barn inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård. Med barn avses alla under 18 år.

Att samtala med barn - kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso-och sjukvården och tandvården på Socialstyrelsens webbplats (pdf)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar

​Stiftelsen Allmänna barnhuset

På Stiftelsen Allmänna barnhusets webbplats hittar du:

Att intervjua barn - vägledning för socialsekreterare (pdf)

Barn och ungas rätt i vården (pdf)

Barnen vill –Vågar vi (pdf)