Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Självmord och självmordsförsök Händelseanalyser efter självmord

Händelseanalyser efter självmord

En händelseanalys ger kunskap om hur och varför ett självmord inträffat och visar hur man förhindrar att det sker igen. Syftet med händelseanalyser är att öka kunskapen om självmord och upptäcka förbättringsområden. De kan också vara en viktig del av stödet till de närstående, personalgruppen och andra efterlevande.

​Självmord går att förebygga, bland annat genom att samla kunskap om omständigheterna kring det. När ett självmord sker är det viktigt att våga undersöka vad som hände, varför det skedde och vad som kan göras för att förhindra att det inträffar igen. En sådan händelseanalys innebär möjligheter till lärande och ger kunskaper som kan användas för att förebygga nya självmord.

Vad är en händelseanalys?

En händelseanalys är en systematisk utredning av allvarliga händelser. Analysen går ut på att man rekonstruerar händelseförloppet, gör en orsaksanalys och tar fram en åtgärdsplan.

En händelseanalys ger svar på följande frågor:

 • Vad har hänt?
 • Varför har det hänt?
 • Hur förhindrar vi att det händer igen?

Varför bör kommunen utreda självmord?

När ett självmord utreds beror det ofta på att det har skett i anslutning till hälso- och sjukvården. Men långt ifrån alla barn och unga har haft kontakt med psykiatrin före självmordet, och därför förblir merparten av de ungas självmord outredda och lärdomar kan gå förlorade. Kommunen spelar därför en viktig roll eftersom de flesta barn och ungdomar kommer i kontakt med kommunala verksamheter. Kommunen finns nära medborgarna och har därmed en unik position i det självmordsförebyggande arbetet.

Viktiga förutsättningar

Händelseanalyser får störst genomslag om arbetssättet förankras politiskt och om kommunledningen avsätter tid och resurser för arbetet. På ledningsnivå i en kommun eller en skola är det viktigt att skapa och upprätthålla en tillåtande atmosfär där personalen vågar reflektera över verksamhetens styrkor och svagheter. Att ha rutiner för hur självmord ska hanteras, liksom för hur händelseanalyser ska genomföras, kan underlätta i den akuta situationen.

Breda händelseanalyser

Breda händelseanalyser där man inkluderar flera verksamheter ger en mer detaljerad bild av självmordet och dess orsaker. En gemensam händelseanalys kan även identifiera förbättringsområden mellan verksamheterna, till exempel när det gäller samverkan eller kommunikation. För ungdomar är skolan ofta en central organisation, men kunskaper kan också finnas inom andra områden, exempelvis om den unga varit i kontakt med socialtjänsten eller psykiatrin.

Så här går en händelseanalys till

En händelseanalys bör påbörjas relativt snart efter ett självmord. Arbetet med händelseanalysen innebär att man samlar in information om självmordet och relaterade händelser, oftast genom intervjuer med till exempel lärare, skolsköterska, psykolog, socialsekreterare eller vänner och familj. Det insamlade materialet sammanställs sedan för att återspegla händelseförloppet och för att man lättare ska förstå de bakomliggande orsakerna till självmordet.

De generella stegen i en händelseanalys:

 1. initiera analys
 2. samla in fakta
 3. beskriva händelseförlopp
 4. identifiera bakomliggande orsaker
 5. utarbeta åtgärdsförslag och metod för uppföljning
 6. utarbeta slutrapport
 7. besluta om åtgärder och tidplan
 8. utvärdera och följa upp åtgärder.

Att inkludera närstående

Att informera de närstående kan vara lämpligt om man ska göra en händelseanalys. De flesta närstående uppskattar och har behov av att bli kontaktade. Ibland vill de dessutom få hjälp och stöd.

Om de närstående behöver inkluderas i själva händelseanalysen är det viktigt att vänta tills den akuta sorgereaktionen har klingat av. Närstående som har medverkat i en händelseanalys upplever ofta att det har varit en bra erfarenhet. Många gånger kan analysen hjälpa dem att förstå orsakerna till självmordet, något som kan mildra eventuella skuldkänslor. De som medverkar i en händelseanalys kan också känna att de bidrar till att förebygga framtida självmord.

Film om händelseanalys

Se filmen Händelseanalys – ett arbetssätt för att utreda självmord bland barn och unga. (Speltid: cirka fem minuter)

Om du inte kan öppna filmen i Internet Explorer, använd Chrome eller annan webbläsare istället.
 

​Händelseanalyser av suicid inom hälso- och sjukvården

Rapporten Händelseanalyser av suicid inom hälso- och sjukvården redovisar resultaten från en sammanställning och analys av hälso- och sjukvårdens händelseanalyser av suicid. Sammanställningen syftar till att ge ökad kunskap som kan bidra till att förbättra patientsäkerheten och därmed minska självmordshandlingar hos patienter med psykisk ohälsa.

Händelseanalyser av suicid inom hälso- och sjukvården på Folkhälsomyndighetens webbplats

Omslagsbild till Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyserAtt utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser

Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser är ett kunskapsstöd som kan stödja kommuner vid utredning av självmord så att kommunerna kan minska risken att det sker igen. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser