Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Självmord och självmordsförsök Självmordsförebyggande arbete

Självmordsförebyggande arbete

Regeringen har antagit ett nationellt handlingsprogram för självmordsförebyggande arbete som rör insatser på både individ- och befolkningsnivå. För barn och ungdomar är skolan en viktig arena för förebyggande arbete.

​Självmord är ett folkhälsoproblem som går att förebygga. Självmordsförebyggande arbete handlar om att genom olika åtgärder minska risken att människor tar sitt liv. De förebyggande insatserna behöver finnas på både individ- och befolkningsnivå.

Ett nationellt handlingsprogram

Regeringen har antagit ett nationellt handlingsprogram för självmordsförebyggande arbete som omfattar nio strategiska åtgärdsområden. Målet är att ”ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord, det vill säga ingen ska behöva ta sitt liv”.

Nio strategiska åtgärdsområden för att förebygga självmord

  1. Insatser som främjar goda livschanser för mindre gynnade grupper.
  2. Insatser som minskar alkoholkonsumtionen i befolkningen och i högriskgrupper för självmord.
  3. Minskad tillgänglighet till medel och metoder för självmord.
  4. Självmordsprevention som hantering av psykologiska misstag.
  5. Medicinska, psykologiska och psykosociala insatser.
  6. Spridning av kunskap om evidensbaserade metoder för att minska självmord.
  7. Kompetenshöjning hos personal och andra nyckelpersoner i vård och omhändertagande av personer med självmordsproblematik.
  8. Händelseanalyser av lex Maria-anmälningar.
  9. Stöd till frivilligorganisationer.

Det individinriktade arbetet bedrivs i huvudsak inom hälso- och sjukvården med syfte att få bästa möjliga omhändertagande av personer med risk för att ta sitt liv. Det befolkningsinriktade arbetet har en bred folkhälsovetenskaplig ansats och omfattar många olika samhällsaktörer. Syftet med arbetet är att utveckla och förstärka stödjande och riskfria miljöer, och att minimera tillgången till medel för självmord.

Skolbaserade preventionsprogram

Skolan kan fungera som en arena för både prevention och tidig upptäckt av de barn och ungdomar som behöver mer omfattande stöd. Förebyggande program som tar upp psykisk ohälsa kan också bidra till att minska stigmatiseringen. En fördel med skolbaserade preventionsprogram är att de når alla som går i skolan. Insatsen är därmed rättvist fördelad och påverkas inte av sådant som tillgänglighet till hälso- och sjukvård eller av föräldrars omsorgsförmåga.

I skolan kan man förebygga självmord genom att eleverna får träning i förmågan att hantera svårigheter. En framträdande komponent är att eleverna får träna sig i att känna igen och hantera känslor.

Två skolbaserade program har visat effekt på suicidförsök: Good Behavior Game, GBG, och Youth Aware of Mental Health, YAM. GBG ges på lågstadiet under ett till två år. GBG är inte utvecklat för att förebygga självskada utan syftar till att förstärka positiva beteenden och attityder mellan skolelever och lärare. YAM ges på högstadiet och består huvudsakligen av fem timmars interaktiva övningar. YAM är utvecklat specifikt för att förebygga suicid. Båda programmen riktar sig till alla elever.

Förebyggande arbete inom skola och elevhälsa

I arbetet med att förebygga psykisk ohälsa, och i längden självmord, spelar skolan och elevhälsan en viktig roll. Personal som arbetar i skolan bör ha kunskap om och känna igen tidiga tecken på psykisk ohälsa och behov av stöd bland eleverna, innan de har fått mer omfattande problem. En viktig uppgift för elevhälsan är att arbeta för att sådan beredskap präglar alla som har kontakt med eleverna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser

​Suicidprevention.se – för dig som arbetar med att förebygga självmord

Suicidprevention.se är en webbplats som samlar kunskap om suicid och det suicidpreventiva arbete. Här kan du som arbetar med att förebygga självmord hitta kunskap och statistik om suicid. Du kan också läsa om Folkhälsomyndighetens arbete med nationell samordning med andra berörda myndigheter och intresseorganisationer.

Folkhälsomyndighetens webbplats Suicidprevention.se