Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga

Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga

Webbstödet ger en samlad bild över vad som kan ingå i ett introduktionsprogram för personal på HVB för barn och unga. Tanken är att materialet främst ska ge stöd i planering av introduktion av nyanställda, och underlätta för ny personal att ta del av grundläggande kunskap.

 

​Guide till webbaserat stöd

Omslag till Guide till webbaserat stöd till yrkesintroduktionGuiden hjälper dig att snabbt få en bild av det webbaserade stödet om yrkesintroduktion. Du får information om temat i korthet, om struktur och innehåll och hur det kan användas.

Guide till webbaserat stöd

​Arbetet inom HVB för barn och unga kräver rätt kompetens

HVB för barn och unga är en komplex miljö att arbeta i och personalen ställs ofta inför stora utmaningar. Därför är det viktigt att arbetsgivaren kan erbjuda en bra yrkesintroduktion.

Om yrkesintroduktion

​Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB

Ungdomar på HVB befinner sig i en situation där deras hälsa och utveckling på olika sätt kan ha kommit till skada. Socialstyrelsens kunskapsstöd ger stöd till personalen på HVB i att utveckla och upprätthålla en god och förutsägbar omsorg av ungdomar som uppvisar utagerande beteenden.

Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete på Socialstyrelsens webbplats (pdf)

​Barn och unga i familjehem och HVB

Barn och unga i familjehem och HVB är en handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter. Den ska underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller när barn och unga som behöver vård utanför det egna hemmet.

Barn och unga i familjehem och HVB på Socialstyrelsens webbplats (pdf)


Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB – ett utbildningspaket

Webbutbildningen riktar sig till dig som arbetar på HVB och möter barn och unga. Utbildningen är ett komplement till kunskapsstödet med samma namn.

Utbildningen Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB - på Socialstyrelsens webbplats

 

Podd om medicinering på HVB-hem

Andelen placerade barn som behandlas med olika mediciner är hög och fortsätter att öka. Hur kan medicineringen skötas på ett säkert sätt och vad är det som gäller juridiskt och praktiskt kring egenvård på HVB hem?

I avsnitt 65 av Socialstyrelsens podd På djupet medverkar Björn Ramel, barnpsykiater från Malmö om sitt ansvar som föreskrivare och Anahita Kolahdozan, boendechef på Vårljus HVB hem i Stockholm om hur de hanterar medicineringen.

På djupet - en podd från Socialstyrelsen

​Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handboken ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller socialnämndens handläggning av ärenden. Den kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten på Socialstyrelsens webbplats (pdf)

​Placerade barns skolgång och hälsa

Placerade barns skolgång och hälsa syftar till att vara ett praktiskt kunskapsstöd för socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård, för att förbättra placerade barns skolgång och hälsa.

Placerade barns skolgång och hälsa på Socialstyrelsens webbplats (pdf)

​Uppmärksamma utsatthet

Placerade barn och unga kan bli utsatta och utnyttjade på olika sätt både inom boendet och utanför boendet. En del känner inte tillhörighet i gruppen, andra kan ha psykisk ohälsa. Därför behöver personalen rutiner och kunskap om hur de ska förebygga, uppmärksamma och agera vi utsatthet och utnyttjande.

Uppmärksamma utsatthet

​Säkerhet på HVB

HVB för barn och unga ska ha rutiner för hur personalen ska förebygga, uppmärksamma och agera vid kränkningar, övergrepp, hot, våld och självskadebeteenden. Föreståndaren ansvarar för att det finns ordningsregler för de dagliga rutinerna på hemmet för att skapa trygghet och säkerhet för alla som vistas där.

Säkerhet på HVB