Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Delaktighet och inflytande

Barns och ungas delaktighet på HVB handlar om rätten till information, rätten att komma till tals och rätten till inflytande över vården och omsorgen. Personalen behöver kunskap om hur barns och ungas delaktighet kan förverkligas i verksamheten. De behöver även utarbetade arbetssätt för delaktighet.

​Barns och ungas delaktighet i vård och omsorg består av flera olika delar – rätt till information, rätt att komma till tals och bli lyssnade på samt rätt till inflytande och självbestämmande.

Den enskildes delaktighet är viktig i utformningen av vården. Rätten att vara delaktig i planeringen av vården handlar framförallt om att ha möjlighet att påverka innehållet i genomförandeplanen, men också om att kunna påverka sin vardag. Delaktighet gäller även vad som ska tas upp på möten som rör behandlingsplaneringen vid HVB.

Rätten till information är en förutsättning för att kunna uttrycka sina åsikter i olika frågor. Att komma till tals och bli lyssnat på är i sin tur en förutsättning för att kunna få inflytande och i vissa fall själv bestämma i en fråga.

För att ge den enskilde förutsättningar att vara delaktig behöver personalen kunskap om hur barns och ungas delaktighet kan förverkligas i den egna verksamheten. De behöver också utarbetade arbetssätt för delaktighet.

Rätt till information

Rätten till information är en grundläggande förutsättning för alla nämnda nivåer av delaktighet – från att komma till tals till självbestämmande. För att kunna sätta sig in i frågan och bilda sig en uppfattning krävs att barnet eller den unge har fått relevant information. Informationen behöver anpassas till ålder, mognad och övriga förutsättningar.

Den som ska ge information behöver vara lyhörd och även ta hänsyn till informationens eventuella känslomässiga betydelse och barnets eller den unges förmåga att hantera starka känslor. Även information som rent kognitivt är begriplig kan väcka mer eller mindre svårhanterliga känslor.

Läs mer: Temat Mognadsbedömning för barns delaktighet på Kunskapsguiden

Rätt att komma till tals

Rätten att komma till tals handlar om att den enskilde får uttrycka sin åsikt om vad som är bäst för henne eller honom, men också om att han eller hon har rätt att framföra sina tankar, känslor och upplevelser. Dessutom handlar rätten om att komma till tals om att personalen lyssnar på vad barnet eller den unge har att säga och tar hänsyn till dennes åsikter.

Barnet eller den unge ska ges möjlighet att delta i genomförandet och uppföljningen av vården. Om den placerade har framfört klagomål eller synpunkter på genomförandet av insatsen ska klagomålen utredas av utföraren. Om man bedömer att klagomålen visar att verksamheten inte har processer eller rutiner som fungerar, ska dessa ändras för att förbättra kvaliteten i verksamheten. Eventuella åtgärder ska antecknas i journalen.

Rätt till inflytande över vården

Barn och unga i samhällsvård befinner sig i en särskilt utsatt situation. Därför är det viktigt att de ges möjlighet att delta i beslut som rör deras eget liv och görs delaktiga i utformningen av vården.

Att bli hörd och sedd är avgörande för om de placerade känner tillit och trygghet och därigenom upplever delaktighet i den egna vården och behandlingen. Placerade barn och unga framhåller själva vikten av att personalen lyssnar på deras beskrivningar av behov och önskemål kring sådant som personliga tillhörigheter, skolan, kontakt med viktiga personer och rutiner som de vill behålla.

Barnen, deras vårdnadshavare och de unga ska ges möjlighet att vara delaktiga i utformningen av innehållet och uppföljningen av vården så att vården anpassas efter deras behov och upplevs som meningsfull.

Läs mer:

Delaktighet för barn och unga i samhällets vård på IVO:s webbplats

Vad tycker barnen? – Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013 på IVO:s webbplats

Bakom fasaden – Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar på BO:s webbplats

​Guide för socialtjänstens arbete med barn och unga

Socialtjänsten i varje kommun ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden. I arbetet med barn som far illa är de skyldiga att samverka med bland annat hälso- och sjukvården, skolan och polisen.
I guiden finns allt material som  Socialstyrelsen tagit fram för stöd i arbetet med barn och unga inom socialtjänsten samlat.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser
 

 Teman