Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Psykologiska och sociala insatser vid utmanande beteende hos barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning – en kartläggning av översikter

Psykologiska och sociala insatser vid utmanande beteende hos barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning – en kartläggning av översikter

Psykologiska och sociala insatser vid utmanande beteende hos barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning är en kartläggning av systematiska översikter som finns om psykologiska och sociala insatser för barn och ungdomar med utmanande beteende och intellektuell funktionsnedsättning.

Omslagsbild till Psykologiska och sociala insatser vid utmanande beteende hos barn o ungdomar med intellektuell funktionsnedsätt

​Psykologiska och sociala insatser vid utmanande beteende hos barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning är en kartläggning av systematiska översikter som finns om psykologiska och sociala insatser för barn och ungdomar med utmanande beteende och intellektuell funktionsnedsättning. Den kan läsas av bland annat beslutsfattare och berörda yrkesgrupper inom vård och omsorg.

Syftet med rapporten är att kartlägga systematiska översikter som utvärderar insatser vid utmanande beteende hos barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Insatserna är utvecklade eller anpassade för att minska utmanande beteende hos barnet eller ungdomen, eller som ett stöd till föräldrar för att kunna hantera det utmanande beteendet. Sex systematiska översikter höll tillräckligt god kvalitet för att inkluderas i kartläggningen. De översikterna utvärderade åtta olika insatser:

  • fem beteendeinsatser vars syfte är att minska ett utmanande beteende genom förstärkning av positiva beteenden 
  • tre föräldrastödsprogram som syftar till att stödja föräldrar i sitt föräldraskap när det gäller att hantera utmanande beteende.

I kartläggningen redovisas resultaten från översikterna avseende om insatserna påverkat utmanande beteendet hos barn och unga. Inga graderingar av styrkan på det vetenskapliga underlaget för olika utfall har gjorts.

För samtliga fem beteendeinsatser, Differentiell förstärkning av annat beteende, Differentiell förstärkning av alternativt beteende, Motiverande operationer, Ickekontingent förstärkning och Funktionell kommunikationsträning, och för föräldrastödsprogrammet Parents Plus är översikterna av begränsad kvalitet. På grund av den begränsade kvaliteten redovisas inga resultat om dessa insatser. För föräldrastödsprogrammen De otroliga åren och Stepping Stones Triple P tyder resultaten från översikterna på att insatserna kan minska utmanande beteende.

Inga systematiska översikter hittades för följande insatser: Kognitiv beteendeterapi, Early intensive behavioural intervention, EIBI, Multisensorisk stimulering, Tillämpad beteendeanalys, Sociala berättelser, Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children, TEACCH, Lågaffektivt bemötande. Detta innebär att det finns kunskapsluckor kring dessa insatsers effekter på målgruppen barn och unga med utmanande beteende och intellektuell funktionsnedsättning.

För att rekommendera insatser för barn och ungdomar behövs vid sidan av ett vetenskapligt underlag även konsensus från professionen inom området. Det är viktigt att slå fast att delaktighet, personcentrerad- och familjecentrerad vård och omsorg ska genomsyra varje övervägande vid val av insatser. Hänsyn ska alltid tas till individens specifika förutsättningar och förmågor, till exempel kommunikationsförmåga eller nivå av intellektuell funktionsnedsättning. Insatser som innehåller tvångs- och begränsningsåtgärdande metoder har exkluderats eftersom dessa är förbjudna i Sverige. Enligt 2 kap. 6 och 8§§ regeringsformen (1974:152), är var och en gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp och frihetsberövande.

Psykologiska och sociala insatser vid utmanande beteende hos barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning – en kartläggning av översikter är utgiven av Socialstyrelsen.

Psykologiska och sociala insatser vid utmanande beteende hos barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning – en kartläggning av översikter på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman