Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Vård av ätstörningar – Aktuellt kunskapsläge och behov av kunskapsstöd hos hälso- och sjukvården

Vård av ätstörningar – Aktuellt kunskapsläge och behov av kunskapsstöd hos hälso- och sjukvården

I en ny rapport om vård av ätstörningar presenterar Socialstyrelsen det aktuella kunskapsläget och behovet av kunskapsstöd hos hälso- och sjukvården. Myndigheten bedömer att det finns behov av ökad kunskap om sjukdomarna ätstörningar.

​I rapporten Vård av ätstörningar presenterar Socialstyrelsen det aktuella kunskapsläget och behovet av kunskapsstöd hos hälso- och sjukvården. Myndigheten bedömer att det finns behov av ökad kunskap om sjukdomarna ätstörningar. Ökad kunskap kan leda till att fler får rätt behandling och stöd samt att sjukdomarna upptäcks i ett tidigare skede vilket kan förebygga långa och svåra sjukdomsförlopp.

Ätstörningar är en samling av diagnoser som kan vara livslånga och direkt livshotande. Tillstånden kan orsaka stort lidande med somatiska och psykiatriska symtom samt skuld, skam och isolering. Närstående upplever ofta sin roll som svår och tillvaron fylld av oro. Personal inom hälso- och sjukvården kan uppfatta patienterna besvärliga då motivation till behandling många gånger är låg.

Forskning om ätstörningar är till stor del inriktad på anorexia nervosa vilket är den diagnos som förekommer i mindre omfattning. Kunskaper om de övriga diagnoserna förekommer i begränsad omfattning inom hälso- och sjukvården likaså om hur patienter med en ätstörning kan upptäckas, om bemötande och om samsjuklighet.

Enligt internationell forskning bedöms cirka 200 000 personer i Sverige ha en ätstörning någon gång i livet. Mörkertalet av förekomsten av ätstörningar anses stort. Orsakerna tros vara att sjukdomarna är svåra att upptäcka, att drabbade kan vänta upp till femton år innan de efterfrågar professionell hjälp och att en del aldrig söker vård.

Vård av ätstörningar – Aktuellt kunskapsläge och behov av kunskapsstöd hos hälso- och sjukvården (pdf)

Bilaga A – Ätstörningar. En sammanställning av systematiska översikter av kvalitativ forskning utifrån patientens, närståendes och hälso- och sjukvårdens perspektiv, SBU 2019 – Vård av ätstörningar (pdf)

Bilaga B – Om organisering, rollfördelning och kunskapsläge i svensk ätstörningsvård. Lumell Associates 2019 – Vård av ätstörningar (pdf)

Bilaga C – Fördjupning av patientperspektivet på hälso- och sjukvården avseende vård av ätstörningar. Frisk & Fri 2019 – Vård av ätstörningar (pdf)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman