Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start EBP Om evidensbaserad praktik Goda skäl att arbeta evidensbaserat

Goda skäl att arbeta evidensbaserat

Evidensbaserad praktik förbättrar möjligheterna att hjälpa, minskar risken för att skada, ger ökad transparens och  främjar utveckling.

 

​Syftet med en evidensbaserad praktik är att öka möjligheterna att hjälpa. I en evidensbaserad praktik strävar man efter att vård och omsorg ska bygga på bästa tillgängliga kunskap, som hämtas från forskning, från den enskilde och från praktiken.

Ambitionen är att varje individ ska få den insats som är mest lämpad för just honom eller henne. Helst ska insatsen vara utvärderad så att sannolikheten ökar att den ska hjälpa. Ett minikrav är att den inte ska vara skadlig. I en evidensbaserad praktik ingår också att kontinuerligt följa upp arbetet, både på individ- och verksamhetsnivå med syftet att hela tiden förbättra och utveckla arbetet.

Ökad möjlighet att hjälpa

När man ingriper i andra människors liv bör det ske utifrån bästa möjliga kunskap. Det är oetiskt att använda en viss insats enbart på grund av att man tror att den är bra, om det samtidigt finns andra insatser som har ett vetenskapligt stöd för positiva effekter. Ett minimikrav är att undvika insatser som kan vara skadliga.

Insyn och transparens

Eftersom både vårdens och socialtjänstens insatser kan innebära djupgående ingrepp i människors liv är det viktigt att öppet redovisa innehållet i olika insatser, vad de förväntas leda till och på vilken kunskapsgrund besluten fattas. Genom att motiven till beslut blir uttalade och synliga kan de ifrågasättas och diskuteras. En annan fördel är att informationen om olika insatser kan öka motivationen. En person som uppfattar en insats som relevant blir sannolikt mer motiverad att exempelvis följa en ordination eller delta i en behandling.

Ökat brukarinflytande

En av hörnstenarna inom evidensbaserad praktik är att ta hänsyn till individens egen syn på sin situation och sina problem. Vid val av insats väger individens egna önskemål tungt, såvida inte lagstiftningen säger något annat. Det gäller särskilt om det inte finns någon kunskap om insatsen eller om kunskapen är otillräcklig eller tvetydig.

Bättre beslutsgrund

Beslutsgrunden blir säkrare om den bygger på information från flera relevanta källor. I en evidensbaserad praktik behöver den professionelle lyssna till vad den enskilde har att säga om sina problem och sin situation.

Den professionelle söker efter bästa tillgängliga kunskap som är relevant för personens problem och värdera dess tillförlitlighet och användbarhet. Vad tycker den enskilde om alternativen? Med hjälp av sina kunskaper och erfarenheter värderar den professionelle den samlade informationen. Även kontextuella faktorer ska vägas in, till exempel lagstiftning, tillgängliga resurser och omständigheter kring personen som kan tala för eller emot att en viss insats ska användas.

Främjar utveckling

En evidensbaserad praktik innefattar ett kritiskt förhållningssätt till kunskap, vilket främjar utveckling och bidrar till långsiktig kompetensutveckling. Utgångspunkten är att insatser kan vara skadliga och därför måste utvärderas innan man kan säga något om deras effekter. Ett sådant förhållningssätt är ett skydd mot att välja insatser och arbetssätt enbart därför att de är nya, populära eller allmänt använda.​​​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?