Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start EBP Standardiserade bedömningsmetoder Standardiserade bedömningsmetoder behövs

Standardiserade bedömningsmetoder behövs

Det finns flera anledningar att använda standardiserade bedömningsmetoder. Några av dessa är att de ökar förutsättningarna för en likvärdig bedömning, ger kunskap om enskilda personer och målgrupper, ger ökad transparens och kompletterar annan information.

 

​I komplexa situationer kan det vara svårt att ta beslut. Forskning visar att det finns en risk att man lätt skapar sig uppfattningar om vad problem beror på och hur de ska lösas. Det kan leda till att man söker information som bekräftar ens föreställningar snarare än motsäger dem. Information som man samlar in i beslutssituationer riskerar därför att vara fel eller otillräcklig.

Vilken information professionella samlar in och om den är otillräcklig vid beslutsfattande är också relaterat till faktorer som typ av organisation, arbetsbelastning, arbetsledning och de professionellas egna erfarenheter och attityder. Eventuella brister kan vara systematiska och svåra att upptäcka. I de beslut som hälso- och sjukvården och socialtjänsten fattar kan dessa brister få långtgående konsekvenser för den enskilde.

Ökar förutsättningarna för en likvärdig bedömning

Standardiserade bedömningsmetoder ger stöd för att systematiskt ställa frågor som kan vara avgörande för att få fram relevant information. Det skapar förutsättningar för likvärdiga bedömningar oavsett var i landet de görs och vem som gör dem.

Ger kunskap om enskilda personer och målgrupper

Standardiserade bedömningsmetoder är ett stöd för de professionella i arbetet med att ta reda på vilka behov de berörda personerna har. Denna kunskap har betydelse såväl för den enskilda personen som för verksamheten i stort. Genom att standardiserade bedömningsmetoder ger likvärdiga underlag är det möjligt att sammanställa uppgifterna så att man får information om hela gruppens situation och behov och hur dessa varierar med exempelvis ålder och kön.

Ger ökad transparens

När man använder standardiserade bedömningsmetoder presenteras bedömningsunderlaget på ett överskådligt och lättbegripligt sätt. Det ger goda möjligheter att återkoppla resultatet till den berörda personen, vilket är en viktig del i arbetet. Denne ges möjlighet att korrigera, lägga till och kommentera informationen, och blir på så vis mer delaktig. Resultatet kan även ge indikationer om vilka områden som är viktiga att utreda vidare.

Kompletterar annan information

I en bedömningsprocess inhämtar de professionella information från flera olika källor. Den information som tas fram med hjälp av standardiserade bedömningsmetoder utgör ett komplement till annan information. Inför beslutsfattande ska information från standardiserade bedömningsmetoder vägas samman med annan relevant information om personens specifika situation.​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?