Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Personer med funktionsnedsättning – insatser enligt LSS år 2014

Personer med funktionsnedsättning – insatser enligt LSS år 2014

Personer med funktionsnedsättning – insatser enligt LSS år 2014 innehåller statistik om kommuners och landstings insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den 1 oktober 2014 hade 67 400 personer minst en insats från sin kommun enligt LSS, en ökning med cirka tre procent jämfört med 2013. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Personer med funktionsnedsättning

I Personer med funktionsnedsättning – insatser enligt LSS år 2014 redovisas statistik över personer med insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik. I LSS finns tio insatser angivna. Kommunerna har ansvar för flertalet medan landstingen har ansvar för insatsen rådgivning och annat personligt stöd (råd och stöd).

I sammanfattning ger statistiken följande resultat:

  • Kommunerna har redovisat att cirka 67 400 personer hade en eller flera insatser enligt LSS exklusive insatsen råd och stöd den 1 oktober 2014. Det är 2 100 fler jämfört med år 2013 och en ökning med cirka 3 procent.
  • Landstingen och de kommuner som ansvarar för råd och stöd har uppgivit att drygt 4 300 personer var beviljade råd och stöd enligt LSS den 1 oktober 2014. Det är ungefär lika många som för 1 oktober 2013.
  • Sammanlagt uppgick antalet LSS-insatser som redovisats till knappt 114 800. Cirka 89 procent av dessa insatser rörde personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd (personkrets 1).
  • Daglig verksamhet var den LSS-insats som flest personer hade, nästan 33 800 personer. Drygt 25 800 personer hade insatsen bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. I avrundade tal hade 19 500 personer insatsen kontaktperson, 9 600 personer insatsen korttidsvistelse, 8 400 personer insatsen ledsagarservice. I annan insats enligt LSS mottags av fler än 5 000 personer.
  • Drygt 43 procent av de cirka 1 100 barnen eller ungdomarna i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar bodde i en annan kommun än den som beslutat om insatsen. Av samtliga som hade boende för barn eller ungdomar enligt LSS bodde 63 i familjehem och de övriga i bostad med särskild service.
  • Av de knappt 4 100 personer som hade personlig assistans enligt LSS hade 20 procent 20 timmar eller färre per vecka och 80 procent hade över 20 timmar per vecka.

Personer med funktionsnedsättning – insatser enligt LSS år 2014 är utgiven av Socialstyrelsen.

Personer med funktionsnedsättning på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?